Till innehållet

Bocköhalvön

En ny detaljplan för Bocköhalvön syftar till att försörja samtliga bostäder med kommunalt vatten och avlopp, skapa nya bostäder och förbättra vägen fram till badplatsen.

Flygfoto över Bockhalvön

Planens formella namn: Detaljplan för del av Hindås 1:433 m.fl. Bostäder på Bocköhalvön. Se detaljplanens område på kartan Länk till annan webbplats.

Ett förslag till detaljplan, upprättat i juni 2022, har tidigare varit på granskning under tiden 13 juni-8 juli 2022. Inkomna yttranden har sammanfattats i ett så kallat utlåtande. Utifrån inkomna yttranden har kompletterande undersökningar och utredningar tagits fram. Utlåtande, undersökningar och utredningar finns tillgängliga under Status och dokument under rubriken antagande.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med hänsyn till områdets kulturvärden samt till att försörja samtliga fastigheter med kommunalt vatten och avlopp och till att förbättra vägen fram till badplatsen. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra övertagande av huvudmannaskapet för del av Bockövägen liksom för del av Ringvägen och del av Graneliden. Detaljplanen ska även möjliggöra ombyggnation av del av Västra Nedsjövägen.

Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 80 nya bostäder bestående av olika bostadstyper med upp till två våningars byggnadshöjd.

Planområdet omfattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Boråsvägen i områdets södra del. Området gränsar mot Västra Nedsjön i väster, norr, och öster. I sydväst gränsar området till Västra Nedsjövägen, i söder till stationsområdet och i sydost till bostadsbebyggelse.

Beslut om fortsatt arbete med Bocköhalvön

Våren 2020 tog kommunstyrelsen upp ett beslutsärende gällande detaljplanens fortsättning. Beslutet blev att detaljplanearbetet ska fortsätta och att utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska ske inom ramen för detaljplanearbetet.

Tidigare, i september 2017, fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning för detaljplanearbetet. Detta beslut gäller parallellt med beslutet från 2020 och 2021, dock med ändringen att hela området ska få kommunalt vatten och avlopp och att detaljplanen ska tillskapa cirka 80 nya bostäder.

Dokumenten från det beslutet finns att läsa under Status och dokument under rubriken Planstart.

Detaljplanen har överklagats

Detaljplanen för Bocköhalvön antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2023 § 134. Justeringen av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 27 oktober 2023. Antagandehandlingarna tillsammans med protokollet finns nedan under Status och dokument. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Deras bedömning förväntas ta ca 6-12 månader.

Frågor

Du som har frågor kring din fastighet, planförslaget eller gatukostnader, är välkommen att kontakta sektorn för samhällsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Anna Wallin

Frågor om mark och exploatering:

Adam Bove

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-18