Till innehållet

Fläskebo avfallsanläggning

Renova Miljö AB planerar för en utveckling av befintlig verksamhet vid Fläskebo avfallsanläggning. Området, som är mellan 80 och 90 hektar, präglas av befintlig verksamhet i form av deponi omgärdat av skog samt Bårhults övriga industriverksamheter i sydost.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Håltsås 1:8, Utveckling av Fläskebo avfallsanläggning, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Håltsås 1:8. Området angränsar i öster till Partillevägen, i söder till industriområde och fornlämningar, i norr till skogsområde och i väster till Bråtaskogens naturreservat.

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för avfallsanläggning. Utökning och utveckling av befintlig avfallsanläggning är nödvändig för att skapa fler cirkulära flöden samt flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Parallellt med detaljplanens framtagande pågår en prövning av verksamhetstillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Kommunen har beslutat att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, detta bland annat med anledning av föreliggande risker för människors hälsa, säkerhet och miljö, samt eventuell påverkan på natur- och djurlivet. Beslutet innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras och att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Pågående arbete

Detaljplanen har under juni 2023 varit ute för samråd. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Utredningar och planhandlingar finns under Status och dokument.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen genomförs av exploatören Renova Miljö AB med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar Härryda kommun att underlaget fungerar juridiskt. Kommunen har även ansvar för att allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter om planen under samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Maria Borup, samordnaren för kommunens planarbete:

Nanna Bergendahl, projektledare hos exploatören Renova Miljö AB:

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-11