Till innehållet

Exploatörsdriven detaljplan

Härryda kommun samverkar med privata exploatörer för att få fram nya bostäder och lokaler. Genom att låta exploatörer leda och genomföra många delar av detaljplanearbetet hoppas kommunen på fler bostäder, snabbare hantering och fler kreativa idéer.

Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Härryda kommun och markägare som vill planera och bygga.
I vanligt fall tar kommunen fram handlingarna till en detaljplan tillsammans med exploatörer. I Härryda prövas ett arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger.

Markanvisning

En markanvisning innebär att en aktör får ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om exploatering och köp för ett visst område som ägs av kommunen. Syftet med markanvisning är att tydliggöra vilka villkor kommunen kommer ställa på aktören i kommande förhandling om marköverlåtelse. Om markanvisningen leder till att kommunen säljer området till aktören upprättas ett marköverlåtelseavtal som innebär att äganderätten går över till köparen.
Mer information om markanvisning

Frågor och svar om exploatörsdriven detaljplan

Du visar intresse för att starta ett detaljplanearbete via en ansökan om planbesked. I samband med ansökan berättar du att du gärna jobbar enligt arbetsmodellen exploatörsdriven detaljplan.

Detaljplaner som ska tas fram på kommunal mark hanteras av vår verksamhet för Mark och exploatering. Om du som exploatör har en god idé som berör kommunal mark är det lättast att höra av sig till enhetschefen på mark- och exploatering, Adam Bove. Det gäller oavsett om din idé kräver detaljplan eller inte.

Om du äger en bit privat mark som du vill låta bygga något på och som kräver detaljplan så ska du kontakta chefen för Plan och exploatering, Åsa Lindborg. Det gör du oavsett om den ska drivas som exploatörsdriven eller inte.

Efter en ansökan om att få starta ett detaljplanearbete på ett område fattar kommunstyrelsen beslut om en detaljplanläggning ska påbörjas eller inte. Om du får ett JA på frågan kan du föra fram att du gärna vill driva den i form av en exploatörsdriven detaljplan. Kommunen avgör tillsammans med dig om det är lämpligt.

För att underlätta för markägare och exploatörer som funderar på att söka planbesked och engagera sig i en exploatörsdriven detaljplan, delar Härryda kommun med sig av dokument och avtal som ligger till grund för vår arbetsmodell.

Ett av dokumenten är mallen för planavtal, det vill säga det avtal som tecknas mellan kommun och exploatör när detaljplan startas. Planavtalet redogör för de skyldigheter och rättigheter som kommun och exploatör har under detaljplanearbetet.
Mall för planavtal Pdf, 604.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det andra dokumentet är en beskrivning av de arbetsrutiner som styr hur samarbetet mellan kommun och exploatör ska gå till i praktiken. Där avhandlas avstämningar, rutiner för granskning av planhandlingar med mera.
Rutiner för exploatörsdriven detaljplan Pdf, 797.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler aktörer planerar och bygger

Genom att låta fler aktörer arbeta med detaljplaner vill Härryda kommun möta efterfrågan från exempelvis privata markägare eller företag som vill bygga på sin egen eller kommunens mark, allt inom ramen för gällande lagstiftning.
En del saknar planeringskompetens men vill ha stort inflytande på det som byggs och köper därför in tjänster från planarkitekter och byggkonsulter. De tar också ansvar för tidplaner, beställningar och möten.

Frigör tid för kommunens planarkitekter

Härryda kommun har fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Den fattar politiska beslut och sköter juridiska avstämningar som slutgranskning och antagande och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar och lämna synpunkter.

Men genom att delegera stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörer vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen. Inte minst dialogen med berörda grannar.
De måste också ta fram planhandlingar och olika utredningar som myndigheter kräver. Allt från att göra naturinventeringar till att låta undersöka om marken innehåller föroreningar och tål belastning av byggnader.

Samordnare från kommunen

I samverkansformen exploatörsdriven detaljplan har Plan och exploatering en projektledare som samordnar kommunens arbete med exploatörernas. Samordnaren har också uppdraget att löpande utvärdera samverkan utifrån de effektmål som Härryda kommun ställt upp:

  • Fler detaljplaner med fler bostäder och lokaler
  • Smidigare samverkan mellan kommun och exploatörer
  • Större öppenhet för exploatörernas idéer om hur man planerar nya områden och arbetar med planer
  • Spara tid och resurser för plan- och bygglovsenheten.

Även detaljplaner för verksamhetsmark ska så småningom kunna drivas av privata aktörer.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04