Till innehållet

Kommunal hälso- och sjukvård

Du som inte klarar av att besöka vårdcentral eller rehabmottagning i regional primärvård kan få den sjukvård du behöver i hemmet. Kontakta din vårdcentral för remiss med förfrågan om kontakt med sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. För kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut behövs ingen remiss.

Insatserna ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut till dig som:

  • bor på särskilt boende för äldre eller för personer med funktionsnedsättning
  • vistas på korttidsboende
  • vistas på biståndsbedömd daglig verksamhet
  • har behov av insatser i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården.

Hemsjukvård

Medicinska sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskeenheten som är tillgänglig dygnet runt, 031-724 86 00. Vi är till för dig i Härryda kommun som bor i eget boende eller på något av följande boenden:

Rehabiliteringsinsatser utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut som är tillgängliga dagtid måndag till fredag.
Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabenheten: 031-724 65 65, telefontid måndag till fredag klockan 8.30-9.30. Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Avgifter

Avgifter gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Avgifter

Vård i livets slut

Palliativ vård och vård i livets slut kan ges i det egna hemmet, på korttidsboenden och särskilda boenden. Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan och vilar på de fyra grundpelarna: symtomlindring, multiprofessoinellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående.

Vården samordnas utifrån individuella behov av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, omsorgshandläggare och omvårdnadspersonal. Ett viktigt mål är att ingen ska behöva dö ensam.

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering är av god och säker kvalitet inom kommunens ansvarsområde och följer den lagstiftning som finns.
Medicinskt ansvariga

Synpunkter på din vård

Har du synpunkter, klagomål, frågor eller förslag när det gäller hälso- och sjukvård kan du kontakta Patientnämnden Länk till annan webbplats..

Nämnden är en fristående opartisk instans dit vårdtagare, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig.

Nationell patientöversikt, NPÖ

I Härryda kommun pågår arbete med att införa nationell patientöversikt (NPÖ). Det innebär att behörig hälso-och sjukvårdspersonal som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska kan få tillgång till uppgifter i journaler hos andra vårdgivare, om personen är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård.

Vad innebär nationell patientöversikt?

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation. Det innebär att information ibland behöver skickas mellan olika vårdgivare. Om hälso- och sjukvårdspersonalen istället kan se patientens sammanhållna journalinformation via dator, så får de en tydligare översikt över patientens vårdhistorik och eventuella vårdbehov. Detta leder till bättre vård- och rehabiliteringsinsatser, att patientsäkerheten ökar samt att risken för felbehandlingar minskar.

Med nationell patientöversikt behöver inte patienten upprepa sin sjukdomshistoria och sina vårderfarenheter hos olika vårdgivare, utan kan känna sig trygg med att hälso- och sjukvårdspersonalen har journalinformationen. Det innebär att vårdkvaliteten ökar och risken för brister i vårdkedjan minskar.

Nationell patientöversikt ger:

  • Ökad vårdkvalitet - En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid.
  • Ökad patientsäkerhet - Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering.
  • Ökad effektivitet - Delad information minskar kostsamt dubbeljobb och innebär att patienten kan få hjälp snabbare.
  • Ökat inflytande - Patientens samtycke krävs för informationsöverföring. Patienten har alltid rätt att spärra sina uppgifter.

Vi gör ingenting utan patientens samtycke

Ingen hälso- och sjukvårdspersonal kan läsa i journaler från andra vårdgivare utan att patienten har gett sitt samtycke. Om patienten väljer att stå utanför nationell patientöversikt spärras journaluppgifterna.

Mer information om Nationell patientöversikt (NPÖ):


Kontakt

Kontaktcenter

Sjuksköterska kväll/natt

Lars-Göran Lind, enhetschef sjuksköterskeenhet

Rehabenheten

031-724 65 65

Telefontid:
måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Malin Borg, enhetschef rehabenhet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-01