Till innehållet

Schaktmassor

Schaktmassor samt andra material som blir över vid olika byggen, rivningar m.m. kan i vissa fall återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Naturresurser kan därmed sparas. Exempel på användbara material är jord, sten, sand, grus, betong och tegel. Vanliga användningsområden kan vara grundläggning för byggnationer, utfyllnader samt bullervallar.

En dumperlastbil med höjbart flak tömmer stenblock i en slänt med sten och grus

Foto; Jan Kansanen, Mostphotos

Överskotts- och restmaterial som återanvänds vid nya anläggningsarbeten klassas som avfall.

För att kunna återvinna avfall måste det finnas ett tydligt syfte med användningen, avfallet ska ersätta ett traditionellt anläggningsmaterial och arbetena ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut.

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att massorna som ska användas är förorenade. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till.

Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:

 • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala delar, ett industriområde, vägområde eller bangård?
 • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
 • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
 • Innehåller massorna asfaltbitar?

Provtagning

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.

Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Information om asfalt, tjärasfalt och betong

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning.

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >1000 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark.

Anmälan eller tillstånd kan krävas enligt miljöbalken

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du behöva göra en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

 • Om föroreningsrisken anses som mindre än ringa behövs varken tillstånd eller anmälan.
 • Om föroreningsrisken anses som ringa ska anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden.
 • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta sakkunnig konsult och miljö- och hälsoskydd i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

För att föroreningsrisken ska anses som mindre än ringa får föroreningshalten i inkommande massor inte överskrida nivån för mindre än ringa risk (MRR). I särskilt känsliga områden (t.ex. med risk för ras eller översvämning, vatten­skyddsområde eller Natura 2000) ska en anmälan göras även om halterna under­skrider MRR. Detsamma gäller om en större mängd massor ska användas. Kontakta alltid tillsynsmyndigheten om du är osäker på vad som gäller.

Inom vattenskyddsområde kan andra regler gälla.

Samråd för åtgärd i naturmiljön

I de fall där det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användning är det oftast ändå aktuellt att anmäla om samråd hos länsstyrelsen för ingrepp i naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, ett så kallat 12:6-samråd.

Anmälan om samråd (hos Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Ansökan om strandskyddsdispens, marklov eller vattenverksamhet

Det kan också bli aktuellt att ansöka om:

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden för ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön (detta området berör i stort sett hela Mölndalsåns avrinningsområde), Västra Nedsjön, Öxsjön- och Stora Stamsjön (Sandsjön) samt för grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter, vilket innebär större försiktighetsåtgärder vid hantering av schaktmassor.

Gällande vattenskyddsområden 

 • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde
 • Finnsjöns ytvattentäkt
 • Öxsjön - Stora Stamsjöns ytvattentäkter
 • Västra Nedsjöns vattenskyddsområde
 • Hällingsjö grundvattentäkt
 • Rävlanda grundvattentäkt

Vattenskyddsområden

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift

Inom vattenskyddsområde krävs ofta tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden för att lägga upp och/eller återvinna massor för utfyllnad eller andra anläggningsarbeten. Skriftlig ansökan ska skickas in till miljö- och bygglovsnämnden. Arbetena får inte påbörjas innan tillstånd erhållits.

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift Pdf, 599.9 kB.

Anmäl användning av schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål

Skriftlig anmälan görs till miljö- och bygglovsnämnden. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga för att vi ska kunna behandla din anmälan. Om den inte är fullständig kommer vi att begära in kompletteringar eller förbjuda verksamheten. Miljö- och hälsoskydd behöver din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Anmäl samråd för ingrepp i naturmiljön, 12:6 samråd

Länsstyrelsen - åtgärd i naturmiljön Länk till annan webbplats.

Ansök om strandskyddsdispens

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.ida

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Miljöfarlig verksamhet: besked om handläggning, tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Garanti:

 • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
 • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19