Till innehållet

Tillsyn och kontroll, miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd utför på miljö- och bygglovsnämndens uppdrag tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande förordningar.

Människors hälsa och miljön

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

När en miljöskyddsinspektör besöker ett företag eller en privatperson utgår hon eller han från de regler som finns i miljöbalken och alla förordningar och föreskrifter som hör till denna. Om något behöver åtgärdas får man en chans att göra det frivilligt. Om en åtgärd inte utförs inom rimlig tid kan man föreläggas om att göra detta, med eller utan vite. Ett föreläggande är ett tvingande beslut som måste följas. I miljöbalken finns även straffbestämmelser.

Åtalsanmälan eller Miljösanktionsavgift

Vissa brott kan åtalsanmälas hos Polisen, andra kan ge upphov till en så kallad miljösanktionsavgift (en slags bot).

Livsmedelskontroll

Syftet med livsmedelskontroll är att se till att den mat som säljs är säkra för människors hälsa. Livsmedelshantering regleras genom EG-förordningar och livsmedelsföreskrifter. Innan du startar ett livsmedelsföretag ska du anmäla om att registrera din verksamhet. Vissa anläggningar som hanterar råa animaliska livsmedel ska godkännas hos Livsmedelsverket.

Föreläggande, Viten och Straff

Brott mot Livsmedelslagen kan ge straff som till exempel förelägganden, förelägganden om viten och straff.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19