Till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

Om du tänker starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken ska du senast sex veckor innan verksamheten påbörjas lämna in en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden.

Två silos och rök, samt träd och himmel

Miljöfarlig verksamhet: Foto: Tilo, Mostphotos

Vem ska anmäla?

Anmälan ska lämnas in av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till miljö- och bygglovsnämnden.  

Vad ska anmälas?

De verksamheter som ska anmälas är de som anges med anmälningsplikt C i miljöprövningsförordningen. Exempel på sådana verksamheter är fordonstvättar, livsmedelsindustri, bensinstationer, krossar, tryckerier, växthus, skjutbanor eller anläggningar för tillverkning av färg, plastprodukter, återvinning och bearbetning av avfall. Det är sådana verksamheter som kan komma att hanterar stora mängder farliga kemikalier eller farligt avfall eller har en produktion som gör att farliga ämnen släpps ut till luften eller vattnet.
Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.

Hur gör jag en anmälan?

Anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som nämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte BankID).

Anmäl kross- och sorteringsverksamhet

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte BankID).

Information om krossverksamhet

Hur handläggs anmälan?

Vi på miljö- och hälsoskydd skickar en kopia av anmälan till länsstyrelsen för kännedom. Handläggare på miljö- och hälsoskydd går igenom anmälan och om den är ofullständig ber vi den sökande att skicka in kompletteringar. Beroende på verksamhetens art, omfattning och risker för olägenheter för människors hälsa eller miljön gör vi ibland ett besök på platsen. Vi kan komma skicka anmälan till de organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse för att ge dem möjlighet att yttra sig över anmälan.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den sökande. Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en timavgift för handläggningen.

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift

Om du ska starta en verksamhet inom område där vattenskyddsföreskrifter gäller behövs det också att du ansöker om tillstånd. Det kan till exempel vara att du ska utföra yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel, hantera naturgödsel, utföra uppläggning och/eller användning av avfall eller förorenade massor, lagra farligt avfall,  arbeta med schaktning i primär skyddszon, utföra husbehovstäkt med mera.

Gällande vattenskyddsområden 

  • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde
  • Finnsjöns ytvattentäkt
  • Öxsjön - Stora Stamsjöns ytvattentäkter
  • Västra Nedjsöns vattenskyddsområde
  • Hällingsjö grundvattentäkt
  • Rävlanda grundvattentäkt

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift Pdf, 599.9 kB.

Om du inte gör en anmälan

Den som anlägger eller bedriver en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan eller ha fått tillstånd kan bli anmäld för misstänkt miljöbrott. 

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Besked om handläggning av tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22