Till innehållet

Krossverksamhet

Krossverksamet eller krossanläggning som ställs upp på område som omfattas av detaljplan och områdesbestämmelser eller om den ställs upp i mer än 30 dagar under en period på tolv månader ska anmälas till miljö- och bygglovsnämnden.

Anmäl krossverksamhet

Bifoga eller komplettera din anmälan med:

  • Situationsplan (helst i skala 1:400 eller 1:500) som visar placering där krossen ska vara uppställd
  • Skriv fastighetsbeteckning och gatuadress på kartan
  • Om planer finns att utnyttja på annans mark- eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen ska tillstånd skaffas för detta.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Besked om handläggning av tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Garanti:

  • Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.
  • Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-03