Till innehållet

Husbehovstäkt

Om du vill starta en husbehovstäkt för att underhålla vägar på dina marker behöver du anmäla detta till miljö- och bygglovsnämnden

En gul grävmaskin gräver i en täkt

Foto: user_129220

Vilka täkter behöver anmälas?

Dessa täkter ska du anmäla till miljö- och bygglovsnämnden:

  • Husbehovstäkt som består av mer än 10 000 ton naturgrus eller berg (totalt uttagen mängd).
  • Täkt av torv, mer än 50 000 m3 (totalt uttagen mängd) eller mer än 5 ha verksamhetsområde

Förordning

  • 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Om du avser skaffa en större husbehovstäkt ska du först ansöka hos Länsstyrelsen.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Servicegaranti

Miljöfarlig verksamhet, besked om handläggning, tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd. Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-05