Till innehållet

Bostäder norr om Landvettersjön

Mellan riksväg 40 och Landvettersjön vid korsningen Gamla Partillevägen - Boråsvägen upprättas en detaljplan för bostäder. I arbetet studeras även möjlighet att uppföra förskola och vårdboende samt anordnande av en badplats.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Slamby 1:27 Bostäder norr om Landvettersjön, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Slamby 1:27 - bostäder norr om Landvettersjön. Planområdet ligger vid Gamla Partillevägen och Boråsvägen. Fastigheten omfattar cirka 22,5 hektar och utgörs idag främst av jord- och skogsbruksmark. Den norra delen av fastigheten är skogsbevuxen och med stora höjdskillnader upp mot riksväg 40. Den södra delen av fastigheten är flackare och går ner till Landvettersjön.

Avståndet till Landvetter centrum är cirka två kilometer och till Mölnlycke cirka sex kilometer. Gång- och cykelbana saknas på Gamla Partillevägen och Boråsvägen. Hållplats för busslinje 611 mot Mölnlycke och Landvetter - Rävlanda finns vid planområdet.

I kommunens översiktsplan från 2012 redovisas området i huvudsak som övrig mark, huvudsakligen skogsbruk. Marken närmast Landvettersjön markeras som värdefull natur och omfattas av strandskydd. Området ligger utanför utvecklingsområdet för Landvetter. Ny översiktsplan håller på att tas fram. I arbetet med den nya översiktsplanen ingår en översyn av kommunens markanvändning inom området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av cirka 350 bostäder i flerbostadshus och 100 småhus samt eventuellt förskola och vårdboende beroende på kommunens behov. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell. Exploatör är RZ MF i Slamby AB.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen upprättas med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under samrådstiden och granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-03