Till innehållet

Barn och unga i riskzon

Barn och unga i Härryda kommun ska kunna ha en fungerande skolgång och ett tryggt liv, fritt från droger och kriminalitet. Vi som verkar inom skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon.

Droger är tyvärr ofta inblandade när en ung person antingen blir utsatt för eller begår kriminella handlingar. Tillsammans med dig som är vårdnadshavare och med andra viktiga vuxna, kan vi förebygga och förhindra droganvändning, social utsatthet, ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella konstellationer. Med gemensamma insatser vill vi bidra till en positiv utveckling för barn och unga som riskerar att hamna snett eller redan gjort det.

Viktiga vuxna är avgörande

Du som är vårdnadshavare påverkar vilken inställning ditt barn har till droger, framför allt genom ditt eget agerande men också genom hur du pratar med ditt barn om droger. Även du som kanske är mormor, granne eller fotbollstränare har en viktig roll. Behöver du råd och stöd kopplat till en ungdom, ser du saker som du är orolig för eller som till och med är brottsliga – hör av dig!

Vid oro kan skola, socialtjänst, fritidsledare och fältare hjälpa till. Du når oss via kommunens kontaktcenter, på telefon 031-724 61 00.

Vid pågående brott gäller alltid 112, eller Polisens tipstelefon 114 14 om det inte är akut.

Ungdomar och missbruk
Stöd till familjen

Kommunens förebyggande arbete

Skola, socialtjänst och fritidsverksamhet arbetar dagligen med hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga, genom den ordinarie verksamheten. Särskilda satsningar på förebyggande arbete görs genom exempelvis utbildning och information till personal, elever och vårdnadshavare om förutsättningar för god hälsa, trygghet och en drogfri uppväxt.

Genom en etablerad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) kan vi arbeta effektivt för att förebygga droganvändning, social utsatthet och kriminalitet bland unga, och sätta in rätt insatser där det behövs.

Mer om samverkansarbetet SSPF

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF utgör en extra resurs i det förebyggande arbetet. Vi kartlägger trender kring ungdomar i riskzon och följer forskning på området, bidrar till kunskap om och spridning av lägesbilden rörande trygghet, riskbeteenden och droger i kommunen.

Målgruppen för SSPF är ungdomar upp till 20 år som på något sätt har väckt oro i sin omgivning – hos familj, skola, socialtjänst, polis och/eller fritidsverksamhet. Den unge befinner sig i risk för att utvecklas negativt och har redan debuterat i någon form av normbrytande beteende.

Syftet med arbetet inom SSPF är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Samtycke för möjlighet till samverkan

SSPF samverkar både på övergripande nivå i kommunen samt gällande enskilda individer. För att samverkan ska vara möjlig på individnivå behövs samtycke från vårdnadshavare till att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ungdomen, för att kunna bryta den negativa banan och gemensamt skapa nya förutsättningar.

Har du en ungdom i din närhet som du är orolig för och som du tror kan vara aktuell för SSPF-samverkan? Du är välkommen att kontakta kommunens SSPF-koordinator för att prata mer.
Upplägg för möten inom SSPF-individ

Kontakt

Håkan Krafft
Koordinator SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-27