Till innehållet

Planbesked

Om du vill göra åtgärder som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om kommunen anser att det är möjligt att påbörja ett planläggningsarbete eller inte.

Vad är ett planbesked?

Första steget i en detaljplaneprocess är ett planbesked. Ett planbesked är ett tidigt beslut där kommunen tar ställning till om det är möjligt och lämpligt att inleda en planläggning för det som ansökan avser. I bedömningen av ansökan om planbesked gör kommunen en översiktlig prövning som bland annat tittar på om den åtgärd som föreslås kan antas vara genomförbar, om det är förenligt med kommunens översiktsplan och den planerade utvecklingen, det allmänna intresset och behov.

Inom fyra månader från det att kommunen mottagit en komplett ansökan ska den som ansökt om detaljplaneläggning få ett planbesked. Beskedet kan vara antingen positivt eller negativt. Kommunens beslut om planbesked kan inte överklagas.

Positivt planbesked

Vid ett positiva planbeskedet lämnar kommunen en bedömning om när det är möjligt att inleda planarbetet och när planarbetet kan bli slutfört och detaljplanen antas. Hur lång tid planprocessen tar beror på till exempel ändrade politiska ställningstaganden, prioritering av samhällsviktiga projekt eller behov av utredningar. Även om kommunen lämnar ett positivt planbesked är det inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen.

Negativt planbesked

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte bedömer det möjligt att inleda ett planarbete. Det kan exempelvis bero på att det som föreslås i ansökan i dagsläget inte är förenligt med kommunens översiktsplan eller av andra anledningar inte är en lämplig användning av det aktuella området. Vid ett negativt planbesked ska kommunen alltid ange skälen till det. Beslutet kan inte överklagas.

Ansök om planbesked

När du ansöker om planbesked behöver du beskriva den önskade åtgärden tydligt både i text och med kartskisser. Samtliga markägare inom det område som förslaget gäller måste ge sitt godkännande för att kommunen ska kunna behandla din ansökan. Om kommunen behöver ytterligare material för att kunna bedöma ansökan kontaktar vi dig.

Använd kommunens e-tjänst för att ansöka om planbesked. E-tjänsten är utformad för att hjälpa dig att göra en komplett ansökan vilket underlättar för en snabbare hantering. Ta gärna kontakt med planenheten innan du skickar in handlingarna om du är osäker på vilka handlingar som du ska lämna in.

Kostnad för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om planbesked. En avgift tas ut oavsett positivt eller negativt planbesked och fakturering sker i samband med att du som sökande får planbeskedet. Avgiften för planbesked varierar beroende på uppdragets omfattning och baseras på kommunens Plan- och bygglovtaxa.
Avgifter och taxa för plan och bygglov.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Tydligt vem som handlägger ansökan om planbesked

Vid åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan ska det ske en ansökan om planbesked. Då tar kommunen ställning till önskade åtgärder. Efter att en komplett ansökan om planbesked inkommit ska kommunen ge besked inom fyra månader. Detta såvida inte kommunen och den som ansöker kommer överens om någonting annat.

Garanti: Inom två veckor efter att en komplett ansökan om planbesked inkommit, får du veta vem som är handläggare för din ansökan

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-22