Till innehållet

Frågor och svar om planen för Valborgs kulle

Här har vi samlat aktuella frågor och svar kring det planerade bostadsområdet Valborgs kulle i Mölnlycke. I samma detaljplan ingår friskolan Fridaskolan som planerar en utbyggnad av sin verksamhet.

Ett av planförslagen handlar om byggnation av cirka 200 nya bostäder i flerbostadshus och radhus.

Den andra detaljplanen innebär att den befintliga skolverksamheten för Fridaskolan görs planenlig samt att en utökning av skolan möjliggörs. Planen medger också byggrätter för en fristående idrottshall samt en ny skolbyggnad där även centrumverksamhet tillåts.

Samanlagd yta i området är cirka 750 000 kvadratmeter. Fastigheterna i planområdet heter Kullbäckstorp 2:470, Kullbäckstorp 2:268 samt delar av Kullbäckstorp 2:14 och Kullbäckstorp 1:6.
Se detalplanerna på kartan Länk till annan webbplats..

Under hela detaljplaneprocessen finns möjlighet att via kommunens hemsida skicka in synpunkter på detaljplanerna i Valborgs kulle. Du använder formuläret längst ner på sidan.

Först ut i planläggningen är Kullbäckstorp 2:268 (Fridaskolans tillbyggnad med mera) är att ställa ut detaljplanen för granskning. Granskningen är planerad till våren 2023.

Den andra detaljplanen - cirka 200 bostäder i flerbostadshus och radhus på fastigheterna Kullbäckstorp 2:470 samt del av Kullbäckstorp 2:14 - har kommunen pausat tills detaljplanen för Kullbäckstorp 2:268 är antagen.

Efter planernas antagande har sakägare som lämnat ett yttrande under detaljplaneprocessens samråds- eller granskningsperiorder rätt att överklaga detaljplanerna.

Förutom trafiken som genereras av den befintliga skolan kommer de nya bostäderna beräknas generera cirka 700-1 000 fordon per dygn (ÅDT). Det innebär att trafikvolymerna i området kommer att öka, framför allt på Kvarnbacken.

Planförslaget innebär dessutom att Kvarnbacken får två nya in- och utfarter längs den södra delen av planområdet.

Befintliga gång- och cykelvägar till och från Mölnlycke centrum bibehålls. Anslutning till rekreationsstigar i Lindbladska naturområdet byggs ut och säkerställs i detaljplanen.

En bullerutredning visar att delar av planområdet kommer att överskrida trafikbullernivåer för vad som kan räknas in som friyta i en skolgård om ingen åtgärd sker.

För att klara bullerriktlinjer för friytor har planbestämmelse lagts till i plankartan som anger att bullerskydd ska ställas upp längs Mölndalsvägen samt en mindre del av Kvarnbacken. Den nya föreslagna idrottshallen på Fridaskolans mark räknas här in som en del av bullerskyddet.

Den del av området som planeras för bostäder klarar gällande regler och riktlinjer för ekvivalent ljudnivå vid fasad. Privata eller gemensamma uteplatser och balkonger ska vara placerade mot en tyst sida där ekvivalent ljudnivå inte överstiger 50 dBA och maximal ljudnivå inte är högre än 70 dBA.

Det finns goda förutsättningar för att ta sig till och från området med kollektivtrafik. I direkt anslutning till planområdet ligger busshållplatserna Kvarnbacken och Båtsmansvägen.

Där går busslinje 601 mellan Benareby och Göteborg och Lila express trafikerar sträckan Mölnlycke och Torslanda (genom Pixbo, Mölndal och Frölunda). Hela planområdet ligger därmed inom en radie av 600 meter från en större kollektivtrafikplats, i enlighet med riktlinjerna om kollektivtrafik i kommunens översiktsplan, ÖP2012.

Föreslagen bebyggelse ligger också i linje med regionens riktlinjer K2020 med syfte att öka andelen resor med kollektivtrafik.

Utbyggd blir Fridaskolan dimensionerad för cirka 1 000 barn och elever fördelade mellan årskurser F-9 samt gymnasieskola.

Idrottshallen behövs för Fridaskolans verksamheter och kommer främst att användas av Fridaskolans barn och elever under skoltid.

Den blir även en aktiv mötesplats för olika åldrar och skapar en ny funktion som saknats i området. En viss höjd är medräknad i byggrättens dimensionering för att idrottshallen ska kunna användas av föreningar på kvällar och helger.

Planläggningen av Kullbäckstorp 2:268 (Fridaskolans område) innebär att de friytor som idag ligger på Fridaskolans fastighet kommer att få en sammanhängande och väldisponerad utformning jämfört med nuvarande situation.

Idag domineras stora delar av de öppna ytorna av infart, parkeringsplatser och ytor för godshantering, vilket gör att skolgården upplevs som fragmenterad. Detaljplanen möjliggör att ytor för idrott, lek och annan utevistelse istället kan koncentreras till den västra och centrala delen av skolfastigheten.

Sammantaget beräknas den nya skolgården innebära 40 kvadratmeter friyta per förskoleelev samt cirka 23 kvadratmeter per grundskoleelev.

Ytor för parkering och godshantering anläggs helt och hållet i fastighetens östra del.

Boverkets rekommendationer
Boverket har tagit fram allmänna råd för att förtydliga regelverket. Råden är inte bindande vare sig för myndigheter eller enskilda. Boverket anger att vid bedömningen av lämplig storlek för friyta bör hänsyn tas till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan.

Boverket anger att ett rimligt dimensionerande mått kan vara 30 kvadratmeter friyta per elev i grundskolan. Den totala storleken på friytan bör helst överstiga 3 000 kvadratmeter.

Skolytor i Härryda kommun
Härryda kommun har ingen riktlinje för dimensionering av friyta vid skolor, utan kommunen bör sträva efter att uppnå Boverkets rekommendation.

De senast byggda grundskolorna i kommunen har följande ytor till förfogande för utevistelse:

  • Fagerhultsskolan, Hindås cirka 27 kvadratmeter friyta per elev
  • Backaskolan, Landvetter cirka 20 kvadratmeter friyta per elev.

I varje projekt strävar aktörerna efter att uppnå Boverkets rekommendation om lämplig storlek på yta per elev utomhus. Det är inte alltid möjligt men skolor och förskolor har ofta grönytor som angränsar till skol- och förskolegårdar och blir kompletterande ytor för barn och elever att röra sig på.

Intill fastigheten där Fridaskolan finns det stora grönområden som är till för allmänheten men som också kan nyttjas av Fridaskolan elever.

I den föreslagna detaljplanen får Fridaskolans elever cirka 23 kvadratmeter utomhusyta var inom fastigheten och efter fullt nyttjande av planens byggrätter. I och med att skolan har ett relativt sett högt elevantal kommer skolgårdarna och friytorna kunna användas effektivt.

Utvecklingen av Valborgs kulle innebär förändringar som påverkar barn och ungdomar i området, speciellt elever på skolan. Härryda kommun har därför låtit ta fram en barnkonsekvensanalys (BKA), för att beakta barnperspektivet och möjliggöra för att barns rättigheter tillämpas i planeringen.

De åtgärder utredningen föreslår omfattar bland annat placering av byggnader och entréer, storlek och utformning av friytor, vegetation, belysning m.m.

BKA:n, framtagen i april 2022, syftar till att skapa ett kunskapsunderlag för samtliga involverade aktörer både under och efter detaljplaneprocessen. Förslagets konsekvenser beskrivs och möjliga åtgärder tas fram, för att minimera negativa konsekvenser och säkerställa barnens bästa.

Kommunen tänker studera barnkonsekvensanalysens slutsatser närmare i det fortsatta detaljplanearbetet. Eventuella förändringar i planförslaget kommer att göras inför granskningsskedet.

En dagvattenutredning visar att det krävs åtgärder för att hantera översvämningar. Planbestämmelser har införts som reglerar lägsta höjdnivå för färdigt golv och förbud mot källarvåningar.

För att uppnå erforderligt reningskrav och fördröjning av dagvatten använder kommunen ett krav där en volym av 6 kubikmeter stenkista (med porvolym på 35 procent) per 100 kvadratmeter hårdgjord yta. Det bör fördröja dagvattnet (regn eller annan nederbörd) inom kvartersmark och allmän platsmark.

Vid naturmarken föreslås en yta för dagvatten och skyfall som även kan fungera som en mötesplats när området är torrlagt. Naturytan är större än fördröjningsbehovet av dagvatten för att uppnå tillräcklig reningseffekt och förebygga översvämning från diken.

Kontakt

David Eriksson, projektledare och planarkitekt

Adam Bove, mark- och exploateringsingenjör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-28