Till innehållet

Trädsäkring längs järnvägen

Trafikverket har röjt och säkrat träd längs Kust- till kustbanan genom Härryda kommun.

Fyll i alternativtext

Trädsäkringen innebär att Trafikverket gör nödvändiga åtgärder på de träd som utgör en risk för järnvägens funktion. Trädsäkringen har genomförts av Trafikverkets anlitade arboristföretag.

Inom Rådasjöns naturreservat låter man många träd stå kvar kapade på höjden. Det beror på att området omfattas av naturreservatsföreskrifter och Natura 2000 område vilket innebär ökad hänsyn till biologisk mångfald. Genom att inte fälla träden skapas möjlighet för en ökad mängd död ved. Träden kapas i toppen på ett sätt som liknar ett träd som bryts i stormen. Då uppstår håligheter och små fack till nytta för insekter, fåglar och fladdermöss. Fälls alla träd ökar mängden sly och buskvegetation på platsen vilket ger ökat skötselbehov och dålig sikt för de som vistas på gång- och cykelbanan.

Kontakt

Frågor om kommunens fastigheter
Mark- och exploatering, Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-29