Till innehållet

Naturvård

Naturvårdsplanens syfte är att lyfta fram naturvårdens intressen i den kommunala planeringen. Det sker dels genom mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete, dels genom ett aktuellt kunskapsunderlag för värdefulla naturområden.

simmande bäver

Naturvårdsplanen ska

  • utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för fysisk planering, både i översiktsplanering, detaljplaneläggning samt i andra beslut och ärenden.
  • utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för bedömning av åtgärder, skydd och skötsel av värdefulla naturområden i kommunen.
  • redovisa mål och riktlinjer för skydd av naturvärdena.
  • vara underlag för prioriteringar och naturvårdsarbete.
  • bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden hos politiker och tjänstemän, men även hos allmänheten.

Naturvårdsplanen antogs 2012 i samband med den nya översiktsplanen. Under 2020-2022 pågår arbete med att uppdatera naturvårdsplanen. Det innebär inventeringar av naturområden och uppdatering av rapporten. Uppdateringen medfinansieras av LONA genom Naturvårdsverket.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-15