Till innehållet

Garanti handläggningstid

När du gör en anmälan eller söker bygglov eller förhandsbesked tar kommunen ut vissa avgifter. Avgifterna ska betala arbetet som vi lägger på ditt ärende. Men du har rätt till lägre avgifter om kommunen tar längre tid på sig att handlägga ditt ärende än lagen säger att vi får.

Vi tar ut avgifter för byggärenden

Plan- och bygglagen säger att Sveriges kommuner har rätt att ta ut avgifter för att hantera byggärenden. Avgifterna ska täcka kostnaderna för det arbete som vi lägger på ärendena. Du kan läsa mer om avgifterna här:
Avgifter och taxa för bygglov

Kommunen har en deadline

När du gör en anmälan eller söker bygglov eller förhandsbesked har kommunen en viss tid på sig att gå igenom ditt ärende och fatta ett beslut. Det kallas handläggningstid. Handläggningstiden startar när en handläggare bedömer att ärendet är komplett – att vi har fått in alla handlingar som vi behöver från dig.

Om du har anmält ett byggprojekt har vi 4 veckor på oss att fatta ett beslut från den dagen då ärendet är komplett. Om du har sökt bygglov eller förhandsbesked har vi 10 veckor på oss. Det står i plan- och bygglagen.

Du kan få ekonomisk kompensation

Du kan få betala mindre för din anmälan eller ansökan om vi inte har fattat ett beslut innan handläggningstiden tar slut. Då minskar vi avgiften med en femtedel för varje ny vecka som börjar efter att handläggningstiden tog slut. Det är bara vissa av delar av kostnaden som blir mindre: avgifterna för vårt arbete fram tills att vi fattar ett beslut och avgifterna för vår arkivering.

Vi minskar avgifterna vi tar ut för att

  • diarieföra ärendet (alltså att registrera det)
  • handlägga och pröva ansökan eller anmälan
  • be om eventuella handlingar som saknas
  • skicka ut ett sakägarutskick
  • besluta om beviljat bygglov
  • expediera och kungöra beslutet
  • arkivera ärendet.

Vi minskar inte kostnaderna för startbesked, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Vi har servicegaranti

Tydlig och kunnig vägledning för dig som ansöker om bygglov

Kommunens bygglovsenhet ska handlägga ärenden om bygglov, förhandsbesked och anmälan skyndsamt. Härryda kommun arbetar för att få så korta handläggningstider som möjligt. Oftast är handläggningstiden kortare än de maximala tio veckorna.

Enligt vår servicegaranti ska du som ansöker om bygglov eller ställer frågor om bygglov

  • möta kunnig och engagerad personal
  • få tydlig och skriftlig information om bygglovsprocessen och rutinerna kring handläggningen.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15