Till innehållet

Bygglovsprocessen

På den här sidan förklarar vi hur det går till när man gör en anmälan eller söker bygglov, marklov eller rivningslov. Vi går också igenom alla möten som man har med bygglovsenheten medan man bygger och efter att man har byggt klart. Processen ser olika ut beroende på vad man vill bygga, ändra eller riva.

Din guide till bygglov – Efter att du skickat in ansökan. Animering: Nowadays Film

Det börjar med din ansökan eller anmälan

Första steget när du vill bygga, ändra eller riva något är att kontrollera med bygglovsenheten att det går bra. Det gör du genom att anmäla ditt byggprojekt eller ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov.

Du måste skicka med rätt handlingar

När du anmäler ett byggprojekt eller söker lov ska du skicka med vissa handlingar, till exempel ritningar. Bygglovsenheten behöver handlingarna för att undersöka om det går bra att du gör ditt byggprojekt och att platsen är lämplig. Därför börjar bygglovsenheten med att kontrollera att du har skickat in alla handlingar de behöver.

Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att de är noggrant gjorda och

 • är ritade med linjal
 • har korrekta mått
 • är skalenliga
 • är gjorda i vitt och svart med tydliga kontraster.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av någon kunnig som kan göra ritningarna åt dig, till exempel en arkitekt.

Du hittar listor på vilka handlingar som krävs för olika byggprojekt här:
Guide till olika byggprojekt

Du kan behöva en kontrollansvarig

Du kan behöva en kontrollansvarig om du ska bygga något, riva något eller ändra en bit mark. Om du bara ska göra mindre ändringar behöver du oftast inte en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en certifierad person som ska se till att ditt projekt följer alla lagar och regler. Den kontrollansvariga hjälper dig till exempel att ta fram ett förslag till en kontrollplan och är med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och arbetsplatsbesök.

Om ditt byggprojekt kräver en kontrollansvarig ska du välja en kontrollansvarig själv och tala om för bygglovsenheten vem du har valt. Det gör du genom att skicka in en blankett tillsammans med din anmälan eller ansökan.
Anmäla kontrollansvarig Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig kan du fråga oss på bygglovsenheten.

När du har skickat in din ansökan eller anmälan

När du har skickat in din ansökan eller anmälan får du en handläggare inom tre veckor. Du får veta om någon handling saknas eller behöver förtydligas. Om något saknas får du en sista dag på dig att komplettera. Om du behöver längre tid måste du tala om det för din handläggare.

Du är viktigt att du talar om för handläggaren om du har ångrat dig och inte vill göra byggprojektet. Det beror på att vi kommer att avvisa din anmälan eller ansökan om vi inte får in de handlingar som vi behöver. Då får du betala en avgift.

När din anmälan eller ansökan är komplett kan din handläggare börja jobba med ditt ärende.

Handläggaren går igenom din ansökan eller anmälan

Nu är det dags för din handläggare att undersöka om du kan göra ditt byggprojekt. Handläggaren tittar på det du vill bygga, ändra eller riva och jämför med plan- och bygglagen (och kommunens detaljplan, om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område). Handläggaren kontrollerar också var du har tänkt att placera det du vill bygga, och hur det ska vara utformat.

Handläggaren måste ta hänsyn till omgivningarna runt platsen du vill bygga på. Platsen kan ha natur- och kulturvärden som innebär att du inte får göra ditt byggprojekt.

Så lång tid tar handläggningen

Om du söker bygglov, marklov eller rivningslov har handläggaren har tio veckor på sig att gå igenom din ansökan. De tio veckorna börjar när handläggaren bedömer att du har skickat in alla handlingar som behövs. Tiden kan förlängas med tio veckor till om miljö- och bygglovsnämnden måste titta på ditt ärende eller om bygglovsenheten måste göra någon extra utredning. I så fall informerar vi dig om det via mejl eller post.

Om du har skickat in en anmälan har handläggaren fyra veckor på sig att gå igenom den när du har skickat in alla handlingar.

Vi gör ett sakägarutskick

Ibland påverkas andra personer av ditt byggprojekt, till exempel grannar. De kallas sakägare, och de har ofta rätt att tycka till. Även andra enheter inom kommunen och myndigheter som Trafikverket kan ha åsikter. Handläggaren gör ett så kallat sakägarutskick, sakägaryttrande eller remissutskick för att alla sakägare ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt.

Bygglovsenheten måste följa lagen

Vi utgår från två lagar när vi handlägger ditt ärende och fattar ett beslut. Lagarna är Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.
Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.
Plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats.

Du får ett beslut

När bygglovsenheten har gått igenom ditt ärende får du ett beslut. Vilken sorts beslut du får beror på om du har gjort en anmälan eller om du har sökt bygglov, marklov eller rivningslov.

Om du sökte bygglov, marklov eller rivningslov blir din ansökan beviljad eller avvisad. Även om din ansökan har blivit beviljad får du inte börja bygga riktigt ännu. Först måste vi meddela alla berörda personer att du har fått bygglov, marklov eller rivningslov – det som kallas kungörelse. Det är för att de ska få möjlighet att överklaga beslutet.

Om du däremot skickade in en anmälan och bygglovsenheten bedömer att byggprojektet går bra att göra får du ett startbesked. Du får inte börja med ditt byggprojekt förrän du har fått startbeskedet. Du kan läsa mer om startbeskedet under rubriken Startbeskedet säger att du får börja bygga.

Beviljade bygglov kungörs

Beviljade bygglov annonseras alltid i Post- och Inrikes Tidningar, som ges ut av Bolagsverket. Det kallas för kungörelse.
Sök kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Bygglovsenheten meddelar också fastighetsägaren (om det är någon annan än du själv) och berörda sakägare att du har fått bygglov, marklov eller rivningslov. Detta kallas för delgivning. Sakägare är personer (oftast nära grannar) och företag som tillfrågades i sakägarutskicket och som då hade en invändning mot din ansökan. Sakägarna måste bekräfta att de har tagit emot delgivningen. Det är för att vi ska veta att de har fått en chans att överklaga beslutet.

De personer och företag som inte hade någon invändning får inte en delgivning. De blir bara meddelade att du har fått bygglov.

Beslutet kan överklagas

Om du anser att bygglovsenheten felaktigt har avvisat din bygglovsansökan kan du överklaga beslutet. Men man kan också överklaga en beviljad bygglovsansökan. Om någon överklagar ditt bygglov, marklov eller rivningslov informerar vi dig om det.

För att överklaga ett beviljat eller avvisat bygglov ska man använda kommunens e-tjänst. Man kan också skicka överklagan med posten. I överklagan ska man skriva vilket beslut som man överklagar och hur man vill att beslutet ändras. Diarienummer eller fastighetsbeteckning ska också finnas med. Man bör också skriva sitt namn och sin adress eller mejladress.

Sakägare (personer som tidigare haft en invändning mot din ansökan) har tre veckor på sig att överklaga från den dag då de får beslutet från oss. Alla andra har fyra veckor på sig från den dag då kungörelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar.

Om man överklagar beslutet till bygglovsenheten i rätt tid lämnar vi över överklagan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bestämmer sedan om beslutet ska ändras eller inte. Om man överklagar för sent avslår vi överklagan. Även detta beslut kan överklagas.

När ett ärende har lämnats över till länsstyrelsen kan miljö- och bygglovsnämnden inte yttra sig annat än till länsstyrelsen.

Beslutet vinner laga kraft

När kungörelsen har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar måste du vänta fyra veckor innan du får börja bygga. Det gäller även om du har fått ett startbesked. Det beror på att den som vill överklaga har fyra veckor på sig att göra det. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft. Det innebär att beslutet inte går att överklaga längre. Då är det fritt fram att börja bygga.

Om någon överklagar inom fyra veckor informerar vi dig om det. Då kommer det att dröja innan ditt bygglov, marklov eller rivningslov vinner laga kraft. Du kan börja bygga när det har gått fyra veckor efter kungörelsen även om beslutet inte har vunnit laga kraft, men då bygger du på egen risk. Om länsstyrelsen kommer fram till att beslutet ska ändras måste du avbryta byggprojektet.

Det kan vara svårt att veta när bygglovet, marklovet eller rivningslovet har vunnit laga kraft. Därför kan du fråga bygglovsenheten.

När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att börja bygga. Om du börjar bygga inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som bygglovet vann laga kraft.

Din guide till bygglov – När du fått ett bygglovsbeslut. Animering: Nowadays Film

Kanske behöver ni ha ett tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd är ett möte som man brukar ha när man har fått bygglov för ett stort eller omfattande projekt, till exempel om man ska bygga ett nytt hus. Då träffar du din kontrollansvariga och en bygglovsingenjör från kommunen.

Tillsammans går ni igenom bland annat

 • hur bygget ska gå till
 • ditt förslag till kontrollplan
 • handlingar som du har lämnat in
 • hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas.

Startbeskedet säger att du får börja bygga

Ett startbesked är ett klartecken från kommunen att du kan börja bygga. Om du har anmält ett byggprojekt får du ett startbesked när bygglovsenheten har gått igenom din anmälan. Det gäller också om du har sökt bygglov, marklov eller rivningslov för ett litet byggprojekt. Om du har sökt lov för ett större projekt får du ett startbesked när ni har haft det tekniska samrådet.

I startbeskedet står det bland annat

 • vilka villkor som du måste uppfyllas innan du påbörjar byggprojektet
 • vad som krävs för att kommunen ska kunna göra en utsättning (om en utsättning behövs)
 • vilka handlingar som bygglovsenheten behöver för att kunna ge dig ett slutbesked när projektet är klart
 • vilka krav på byggprojektet som finns i andra lagar och regler.

Startbeskedet är viktigt. Om du börjar bygga innan du fått startbeskedet får du betala en byggsanktionsavgift. Och om du har sökt bygglov måste bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får påbörja arbetet, även om du har fått ett startbesked.

När du har fått startbeskedet har du två år på dig att börja bygga, ändra eller riva. Om du inte börjar inom två år förfaller bygglovet.

När du är färdig måste du vänta på ett slutbesked innan du får använda det du har byggt eller ändrat. Du kan läsa mer om slutbesked under rubriken Slutbeskedet är det sista steget. Men om du har sökt bygglov finns det fortfarande några steg kvar innan det är dags för slutbeskedet.

Kommunen kan komma på arbetsplatsbesök

Om ni hade ett tekniskt samråd kommer en bygglovsingenjör från kommunen på besök medan du bygger. Bygglovsingenjören besöker arbetsplatsen minst en gång. Hen kontrollerar att du följer bygglovet och kontrollplanen. Om ni inte hade ett tekniskt samråd innan du fick ditt startbesked behöver bygglovsingenjören inte komma på arbetsplatsbesök.

När bygget är klart har ni kanske ett slutsamråd

Om ni hade ett tekniskt samråd innan du fick startbeskedet behöver ni oftast ha ett slutsamråd när bygget nästan är klart. När byggprojektet börjar bli färdigt ska du meddela bygglovsenheten om det. Då träffas du som byggherre, den kontrollansvariga och en bygglovsingenjör från kommunen, oftast på byggarbetsplatsen.

Under slutsamrådet går ni igenom bland annat

 • hur du har följt kontrollplanen
 • att du har uppfyllt andra eventuella villkor i startbeskedet
 • om du har gjort några avvikelser från bygglovet eller startbeskedet.

Slutbeskedet är det sista steget

Du måste få ett slutbesked från kommunen innan du får börja använda det du har byggt eller ändrat. Det gäller oavsett om du gjorde en anmälan eller sökte bygglov, marklov eller rivningslov.

Du får ett slutbesked när du har visat att du har uppfyllt alla kraven och villkoren i kontrollplanen och startbeskedet. Om ditt byggprojekt krävde bygglov måste du också visa att du har uppfyllt kraven och villkoren i bygglovet. Om du börjar använda byggnaden innan du har fått ett slutbesked måste du betala en byggsanktionsavgift. När du har fått slutbeskedet är kan du börja använda det du har byggt eller ändrat.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15