Till innehållet

Grannars möjlighet att påverka bygglov

Som granne har du vissa möjligheter att påverka det som sker på fastigheterna runt dig, exempelvis när en granne vill förändra sin fastighet och sökt bygglov. Här kan du läsa om när du har möjlighet att påverka och hur du gör.

Sakägarutskick

Om din granne vill bygga något som inte är planenligt, det vill säga att det avviker från gällande detaljplan, kommer du att få brev om det från bygglovsenheten. Du har då möjlighet att skicka in dina synpunkter inom en viss tid. Det är inte säkert att dina synpunkter påverkar beslutet men handläggaren kommer ändå att bemöta dem. Ibland kanske den som söker ändrar sin ansökan efter att ha läst dina synpunkter.

Även om du inte har några synpunkter vid sakägarutskicket (grannehörandet) så har du rätt att överklaga beslutet i ett senare skede.

Grannar får beslut eller kungörelse

Beslutet skickas bland annat till berörda sakägare, det vill säga personer (oftast nära grannar) eller företag som tidigare tillfrågats och har haft en invändning mot en ansökan. Om du som granne haft synpunkter måste du delges beslutet. Det är först när du tagit emot beslutet som tiden för att överklaga startar. Om du inte bekräftar att du fått beslutet kan lovet aldrig vinna laga kraft. Det är därför mycket viktigt att du bekräftar att du tagit emot beslutet.

Alla bygglovsbeslut samt beslut om rivningslov och marklov annonseras i Post- och inrikestidningar som ges ut av Bolagsverket. Denna annons kallas kungörelse. De personer och företag som är grannar och inte haft någon synpunkt får endast ett meddelande om att det finns en kungörelse.

Överklaga beslut

Du som vill överklaga ett beslut skickar en skrivelse till bygglovsenheten i första hand via vår e-tjänst annars som ett mejl eller som brev. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som du önskar, samt diarienummer eller fastighetsbeteckning. Du som överklagar behöver också ange namn och adress eller mejladress.

Om ett beslut blir överklagat skickar bygglovsenheten alltid information om det till den som sökt lovet.

Det kostar inget att överklaga ett beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked.

Överklagandetid

En sakägare som haft en invändning och fått beslutet med delgivning har tre veckor på sig att överklaga från den dag personen tar emot beslutet. Övriga grannar har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar.

Överklagan skickas till Länsstyrelsen

Om överklagan kommer in i rätt tid överlämnar bygglovsenheten överklagan till Länsstyrelsen. Skulle en överklagan komma in för sent fattar bygglovsenheten ett beslut om att avlså överklagan. Även detta beslut kan överklagas.

När ett ärende har lämnats över till Länsstyrelsen kan miljö- och bygglovsnämnden inte yttra sig annat än till Länsstyrelsen.

Olovligt byggande

Olovligt byggande

Ovårdad tomt

Ovårdade tomter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-07