Till innehållet

Kyrkor

I Härryda kommun finns fem kyrkor, varav fyra sockenkyrkor och Hindås kyrka.

Härryda kyrka är vit med tegeltak.

Härryda kyrka. Bild: Emmy Jonsson

Sockenkyrkan oftast är den byggnad som går att spåra längst tillbaka i tiden vad gäller tradition, utformning och detaljer. Kyrkobyggnader står för kontinuitet och ursprunglighet, men de har även påverkats av olika stilar och trender i den västerländska konsten och arkitekturen under åren. Detta gör både byggnad och kyrkorum till en stilmässigt sammansatt men också mycket informationsrik helhet.

Landvetters kyrka

Landvetters kyrka är den äldsta av de fyra församlingskyrkorna. Kyrkan var huvudförsamlingskyrka i "skogsbygds gäll". De äldsta delarna i kyrkan, långhusets murar, är till stora delar från 1300-talet.

1845 byggdes kyrkan till åt öster. Tornet började byggas år 1836 och stod färdigt nio år senare. Sakristian är den senaste tillbyggnaden och tillkom 1957. Även om kyrkan idag i mycket bär prägeln av en 1800-talskyrka,så finns en del detaljer som är av äldre datum. Däribland predikstolen vars ursprungliga delar är från 1685 och dopfunten i täljsten från 1200-talets senare del.

Landvetter Härryda pastorat Länk till annan webbplats.

Härryda kyrka

Den nuvarande kyrkan började byggas 1850. Kyrkan har haft en medeltida föregångare i sten som revs samma år och den nya byggdes på den gamla kyrkans grund. Härryda kyrka har vissa likheter med moderförsamlingens och kan liksom den senare karaktäriseras som en återhållsam klassicistisk byggnad.

Altaruppsatsen är sannolikt från 1693, medan predikstolen är tillverkad 1703. Dopfunten är liksom den i Landvetters kyrka sannolikt tillverkad under 1200-talets senare del. Kyrkan renoverades år 2000 och bland annat togs då målade takdekorationer från 1920-talet fram.

Landvetter Härryda pastorat Länk till annan webbplats.

Råda kyrka

Råda kyrka ligger i Mölnlycke. Den nuvarande kyrkan byggdes 1712. Skriftliga belägg finns för att Råda under 1500-talet hade en kyrka och möjligen kan här ha funnits en kyrka redan under medeltiden. Dagens kyrka anses ha placerats alldeles invid sin föregångare som kan ha varit en stavkyrka.

Vapenhuset byggdes till 1750 och tornet i form av en takryttare tillkom 1796. Råda kyrka har bevarat mycket av sin prägel som 1700-tals träkyrka och har fina och välbevarade takmålningar av Christian von Schönfeldt. Altaruppsatsen är utförd under 1730-talet av träsnidaren P. Weber. Kyrkans predikstol är tillverkad under 1600-talets början och skänktes till Råda av Fässbergs församling år 1690.

Råda församling Länk till annan webbplats.

Björketorps kyrka

Björketorps kyrka ligger i Rävlanda. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1861 efter ritningar av den framstående kyrkoarkitekten Helgo Zettervall. Under 1800-talets senare del tillämpades olika stilideal som t ex nygotiken och den nyklassiska stilen, vilka stod i motsatsställning till varandra. Zettervall tillhörde den förra skolan, och kyrkan bär alltså i huvudsak nygotisk prägel.

Den nya kyrkan uppfördes på en ny kyrkotomt ett par hundra meter från Björketorps gamla kyrka, och som byggmaterial användes delvis sten från den gamla kyrkan. Bland kyrkans inventarier märks altaruppsatsen från 1710, ett altarskåp, vilket troligen är av tyskt ursprung och tillverkat under 1500-talet, samt den senmedeltida dopfunten.

På 1930-talet markerades platsen för den gamla kyrkan med en granhäck som kan beskådas än idag. Granhäcken markerar läget för kyrkans ytterväggar.

Björketorps församling Länk till annan webbplats.

Hindås kyrka

Hindås kyrka tillkom 1912 genom ett privat initiativ med grosshandlaren Gustaf von Reis i spetsen, och det var frivilliga krafter, som bekostade och uppförde byggnaden.
För ritningarna stod Stenberg & Holmgren, Uppsala. Byggnaden gavs en distinkt jugendprägel och harmonierar därmed stilmässigt väl med den övriga äldre bebyggelsen i Hindås.

Hindås kyrka kan närmast liknas vid ett stort tak med långa sparrar, som sträcker sig ända ner i marken, så att de till synes har funktionen av strävor stödjande de låga väggarna. Utmed nordgaveln finns en takryttare med en avsmalnande spira. En relativt omfattande interiörförändring vidtogs 1960, då man avlägsnade de tidigare så dominerande "takbjälkarna". Men såväl exteriören som stora delar av interiören bär än idag en för det tidiga 1900-talet karaktäristisk prägel.

Den senaste renoveringen gjordes år 2000, då också dolda delar av takmålningen åter togs fram. Denna målning utfördes sommaren 1923 av konstprofessorn Ernst Pfannschmidt, som då var verksam i Berlin.

Björketorps församling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-06