Till innehållet

Gå och cykla till skolan

Det blir allt vanligare att barn skjutsas till och från skolan av välmenande föräldrar. Tyvärr blir följden att barnens motion minskar, trafikproblem uppstår vid skolorna och miljön blir lidande till följd av mer bilkörning.

Tjejer cyklar vid Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Foto: Anna Sigvardsson Högborg

Hjälp ditt barn till goda vanor och en tryggad skolväg

I Härryda kommun bor de flesta eleverna på gångavstånd till sina skolor, och på många håll i tätorterna finns det väl utbyggda gång- och cykel­vägar.

Genom att du går eller cyklar till skolan med ditt barn lägger det grunden för goda vanor och det blir ett trevligt sätt att umgås. Det bidrar också till att utveckla ditt barns trafik­mognad genom att barnet får träna på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt, tillsammans med dig som vuxen.

Du och ditt barn hjälper även till att göra trafikmiljön runt skolan tryggare, och ditt barn får dessutom lättare att koncentrera sig under skoldagen. Du som förälder kanske också upptäcker att du blir piggare på jobbet efter en morgonpromenad eller cykeltur?

Hur kan jag och andra föräldrar hjälpas åt?

Du kan minska morgonstressen genom att dela på hämtning och lämning med andra familjer. Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen, som en vandrande eller cyklande skolbuss, där ni är flera familjer som turas om att följa era och andras barn till och från skolan.

Det kan vara stressen på morgonen som gör att du väljer att skjutsa barnen till skolan. Men kanske känner du någon annan vuxen som bor i närheten som har barn på samma skola och som skulle kunna turas om att följa barnen till skolan. Ditt barn kanske har en kompis som bor på vägen till skolan och som skulle kunna följas åt med er.

På egna ben

Härryda kommun har deltagit i tävlingen På egna ben sedan 2010. Tävlingen är en utmaning för elever i årskurs 4-6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.
Tävlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Så här arbetar Härryda kommun med trafikmiljön runt skolor:

Gång- och cykelbanor

För att fler ska uppmuntras till att gå och cykla till skolan är det viktigt att den omgivande miljön är inbjudande och väl belyst. Gång- och cykel­banan ska ha en tillräcklig bredd för två cyklister att mötas.

Gång- och cykeltrafik behöver även ses som två olika trafikslag, med olika förut­sättningar, som i sin tur kräver olika trafiksäkerhetsåtgärder. Ett cykel­stråk på gator anses säker för barn om hastigheten inte överstiger 40 km/h. På platser med högre hastigheter bör det dock finnas en cykelbana separerad från biltrafik.
Jag vill läsa mer om gång- och cykelbanor i kommunen

Övergångsställen och gångpassager

Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd för gångtrafikanter och skapar inte en ökad trafiksäkerhet. För att platsen ska uppnå en ökad trafiksäkerhet krävs en hastighets­dämpande åtgärd, exempelvis en fysisk utformning som reducerar trafikflödets hastighet till maximalt 30-40 km/h.

Övergångsställen placeras endast ut om vägen har en större trafikmängd som skapar ett framkomlighetsproblem för skolbarnen som behöver ta sig över vägen.

Inga särskilda vägmärken eller målnings­markeringar reglerar en gång­passage. Vid en gångpassage kan till exempel kanter ha tagits bort eller en refug lagts ut i mitten av vägen. Samma regler gäller på en gångpassage som om du skulle korsa vägen var som helst. Dock bör även gång­passagen hastighets­säkras till 30-40 km/h.

Hållplatser

I närheten av skolvägar bör hållplatser utformas med en trafiksäker gångbana som kopplar samman hållplatsen och skolan. Detta är en förutsättning för att skolbarn ska kunna förflytta sig säkert till och från skolan med kollektivtrafik. Väntytan ska vara tillräckligt bred för att inte riskera att barn ställer sig ute på gatan. Hållplatsen bör utrustas med god belysning. Räcken kan övervägas för att förhindra att barn genar över vägen.

Hastigheter

Vid 30 km/h har barn större möjlighet att uppfatta biltrafikens hastighet. Det skapar en tryggare miljö för alla som vistas i närheten av skolor. Utanför skolans huvudentré bör hastigheten inte överskrida 30 km/h.

Detta kan inte enbart regleras med skyltning, utan kräver även en lämplig vägutformning som begränsar bilisternas hastighet. Gång- och cykel­passager som är viktiga för fram­komligheten på plats bör vara hastighets­säkrade till 30 km/h.

Avlämningsplatser

Under rusningstider belastas skolornas närområde med ökad trafik när många föräldrar ska lämna sina barn vid skolan. För att minska trafiken vid skolbyggnader kan skolor identifiera avlämnings­platser inom 200-300 meters avstånd från skolan, som har säkra gångstråk anslutna till platsen. Trafikmängden sprids på så sätt ut och minskar bilflödet vid skolan.

Drift och underhåll

Drift och underhåll är en avgörande faktor för att skolvägarna ska vara säkra och attraktiva under alla årstider. En förutsättning att öka andelen gående och cyklister även under vintertid är en god snöröjning och halkbekämpning. Snövallar ska placeras på platser som inte skymmer barnens väg och sikt.

Under sommarhalvåret är det viktigt att häckar och buskar hålls klippta för att undvika en skymd sikt för barn.
Fastighetsägarens ansvar för häckar och buskage

Kontakt

Trafikverksamheten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-05