Till innehållet

Torghandel i Mölnlycke centrum

Om du nyttjar allmän (offentlig) plats för ett avsett ändamål, exempelvis genom att bedriva torghandel på en yta som är avsedd för torghandel, krävs inget polistillstånd. Däremot behöver du söka tillstånd hos kommunen. I Härryda kommun gäller detta endast på torget i anslutning till Biblioteks­gatan i Mölnlycke. Här finns det möjlighet att hyra en fast torgplats under tak, eller en torg­plats på öppen yta.

Skiss som visar torghandelsytor i Mölnlycke centrum

Karta över torget i Mölnlycke centrum. Grönmarkerad yta är avsedd för torghandel och det krävs inget polistillstånd för detta ändamål. Däremot behöver du söka tillstånd hos kommunen.

Kommunen ger tillstånd

Det är kommunen som ger tillstånd för torghandel på torget i Mölnlycke centrum. Önskar du att stå på annan allmän plats i kommunen ansöker du om tillstånd hos polisen som i sin tur inhämtar kommunens yttrande. Stäm gärna av med kommunens handläggare om önskad plats innan du skickar in ansökan till polisen.

Ansökan

Du ansöker om torgplats i Mölnlycke centrum genom att använda kommunens e-tjänstbaserade ansöknings­blankett:

Torgplats under tak

På torget i Mölnlycke finns det fem torgplatser under tak. Tilldelning av torgplatserna sker via turordning på kölista. Vid tilldelning eller utökning av fast torgplats ges företräde åt försäljare som innehaft platsen under en längre tid de senaste tre kalenderåren.

Om inte någon av platserna under tak är lediga, kan du ansöka om att få använda annan försäljningsplats på torgytan.

Försäljningstider

Försäljning på torget i Mölnlycke får ske under följande tider:

 • Vardagar kl. 08.00-19.00.
 • Lördag, söndag och helgdag kl. 09:00-19.00.

Sista tisdagen varje månad är torgytan upplåten för knallemarknad.

Uppackning av varor eller liknande får ske max en timme innan fastställd försäljningstid. Torgplatsen ska vara fri från varor senast en timme efter försäljningstidens slut.

Kostnader

Torgplats under tak:

 • 24 000 kr/år
 • 4 000 kr/mån
 • 66 kr/dag

Torgplats på öppen yta (max 15 kvadratmeter):

 • 20 000 kr/år
 • 3 500 kr/mån
 • 115 kr/dag

Exempel på allmänna villkor för försäljning:

 • Du som ansöker ska lämna uppgift till kommunen om namn, personnummer, samordnings- eller organisationsnummer och postadress enligt 39 kap. 13 §, Skatteförfarandelag (2011:1244).
 • En mobil anläggning, exempelvis försäljningsvagn, får vara uppställd endast under försäljningstid och ska därefter bortforslas och platsen ska noggrant städas.
 • När tillståndet upphör ska alla anordningar tas bort och marken återställas i ursprungligt skick inom föreskriven tid.

Parkering inom upplåtet område är ej tillåtet. Om försäljningsvagn utgör ett registrerings­pliktigt fordon krävs ett särskilt parkeringstillstånd.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 118.5 kB.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 193.1 kB.

Att stå på torget med annat syfte än att sälja

Om du vill nyttja torgytan i Mölnlycke centrum i annat syfte än att bedriva torghandel, krävs polistillstånd.

Ta i första hand kontakt med ansvarig handläggare på kommunen för att säkerställa att platsen inte är upptagen.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Beslut om torghandel i Mölnlycke centrum inom tre veckor

För att bedriva torghandel på torget som ansluter till Biblioteksgatan i Mölnlycke krävs inget polistillstånd. Däremot behövs tillstånd från kommunen. Här finns det möjlighet att hyra en fast torgplats under tak, eller en torgplats på öppen yta.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om torghandel i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke inom tre veckor efter komplett ansökan.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-20