Till innehållet

Container, arbetsbod och byggbelamring

Om du vill använda allmän (offentlig) plats i samband med bygg­belamring, uppställning av arbetsbod eller container måste du ha polisens tillstånd.

Fyll i alternativtext

Ansökan om tillstånd

Du måste alltid söka tillstånd innan du tar allmän plats i anspråk för annat än vad platsen i detaljplan är tänkt att vara. Tillstånds­ansökan lämnar du in hos polisen som i sin tur inhämtar kommunens yttrande.
Hämta ansökningsblankett från polisens webbplats Länk till annan webbplats.

En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas. Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Kommunens trafikverksamhet bedömer även utifrån bland annat allmänna lokala ordnings­föreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet, skötseln av den allmänna platsen och miljön. I vissa fall inhämtas synpunkter från andra kommunala verksamheter.

Avgifter

Ansökan

För prövning av tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration.

Upplåtelse

Kommunen tar ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av allmän plats, om marken är kommunal. Taxan fastställs av kommun­fullmäktige:

 • 300 kronor per vecka för container på bestämd plats
 • 30 kronor per kvadratmeter och månad för byggbelamring
  såsom upplag, byggnadsställning, arbetsbod eller verktygs­container
 • 500 kronor per månad för byggskylt.

Villkor

I kommunens yttrande anges de villkor som gäller för att upp­låtelsen ska tillåtas. Först ges allmänna villkor som till exempel att du som tillstånds­havare ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen, att du som tillståndshavare har ansvar för snöröjning samt att utrymme för gång­trafikanter ska säkerställas.

Du som tillståndshavare ska även samråda med fastighetsägaren innan placering om del av gångbana utanför fastighet ska användas. Detta för att säkerställa att inte upplåtelsen försvårar skötseln av gångbanan.

För varje upplåtelseform ges även specifika villkor. I avsnitten nedanför följer några exempel på villkor för byggbelamring, uppställning av arbetsbod och container. Vid varje yttrande bedöms även om ytterligare villkor ska anges, utifrån just den specifika placeringen. Kommunens yttrande bifogas polisens tillstånd till dig som ansöker.

Exempel på allmänna villkor för container

 • Container får inte placeras siktskymmande eller hindra övriga trafikanter, och brandskyddsaspekter ska beaktas.
 • Bygglov krävs om en container ska uppställas under längre tid. Container får inte ställas upp på parkeringsplats för rörelsehindrad, vändplats, lastplats, eller övriga verksamhetsplatser. Container får inte heller stå närmare än 10 meter från övergångsställe eller vägkorsning.
 • Du som tillståndshavare ansvarar för platsens bärighet.

Exempel på allmänna villkor för byggbelamring/arbetsbod

 • Vid byggbelamring då upplåtelsen medför arbete eller annan inskränkning i gatu­rummet ska en tillfällig trafikanordningplan, TA-plan, tas fram och granskas av trafikverksamheten.
  Information om TA-plan samt andra tillstånd som kan vara aktuella vid byggbelamring
 • Bodar ska vara försedda med väl synliga reflexanordningar, fast monterade eller så kallade sidomarkeringsskärmar uppställda på mark i omedelbar anslutning till dessa. För personer med nedsatt orienterings­förmåga krävs väl planerade trafikanordningar med tydlig avstängning mot arbetsområdet.
 • Upplagt byggmaterial ska vara inhägnat med staket och försett med reflexan­ordningar vid sidor och hörn som ansluter till ytor som trafikeras.
 • Befintliga vägmärken får inte skymmas. I de fall vägmärken hamnar innanför/bakom byggnadsställning eller arbetsbod ska du som tillståndshavare ombesörja flyttning av dessa.
 • Brandpost/vattenpost, elskåp, avstängningsventiler för vatten, gas eller fjärrvärme får inte blockeras.

Kontakt

Sophia Fredriksson, handläggare offentlig plats

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-30