Till innehållet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa. Reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns i 13 kap. 8 § trafikförordningen.

Parkerad bil på handikappsparkering

Foto: Johannes Erlandsson, MostPhotos

Parkeringstillstånd till förare eller passagerare

För att du ska få ett parkeringstillstånd är det avgörande att du har en funktions­nedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. Du ansöker om parkeringstillstånd antingen i egenskap av att vara förare av fordon eller passagerare. För passagerare gäller att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande, vilket innebär att tillståndsinnehavaren inte kan lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du vistas.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs på en speciell ansökningsblankett. Du kan välja mellan att skriva ut och fylla i blanketten hemma eller hämta blankett hos oss på kommunhuset. Vid varje ansökan ska nytt läkarintyg bifogas. Även foto och namn­underskrift ska bifogas ansökan.
Ansökan och läkarintyg för parkeringstillstånd Pdf, 232.5 kB. (Pdf-blankett för utskrift)
Så här använder vi dina personuppgifter

Handläggning

När kompletta ansökningshandlingar inkommit kommer ditt ärende att handläggas. Beslut garanteras inom 6 veckor och skickas sedan till dig. Om du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du komma till kommunhuset i Mölnlycke för att hämta ut ditt tillstånd. Fotolegitimation ska då uppvisas.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Beslut om parkeringstillstånd inom sex veckor

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafik­föreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa. För att du ska få ett parkeringstillstånd är det avgörande att du har en funktionsnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. Du ansöker om parkeringstillstånd antingen i egenskap av att vara förare av fordon eller passagerare.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om parkeringstillstånd inom sex veckor efter komplett ansökan.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.

Giltighet och användning

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Giltighetstiden för ett parkeringstillstånd är max 5 år.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller på gator och torg som förvaltas/sköts av kommunen och kan användas såsom anges nedan:

  • Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än tre timmar.
  • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre timmar men mindre än 24 tim.
  • Parkering får ske under högst tre timmar på gata som är utmärkt som gågata.
  • Om parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrad med parkeringstillstånd är tidsreglerad ska den tidsregleringen följas.

Placering av parkeringstillstånd

När du har parkerat ska parkeringstillståndet vara placerat så att en kontrollant som står framför bilen lätt kan se hela tillståndets framsida. Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordons­slag, till exempel i vändzoner, taxizoner och lastzoner. För dessa platser gäller andra trafik­regler. Du får inte heller parkera med parkeringstillståndet på tomtmark utan att först kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringsavgift

Parkeringsavgift är en kommunal angelägenhet som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. Det kan förekomma variationer mellan kommunerna i landet om innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad befrias från parkeringsavgift eller inte. I Härryda kommun finns ingen avgiftsbelagd parkering på kommunal gatumark. Om du ska besöka en annan kommun rekommenderas att du kontaktar kommunen angående bestämmelser kring avgift vid parkering med parkeringstillstånd.

Stulet eller borttappat tillstånd

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är en värdehandling, och bör därför inte förvaras i fordonet när det inte nyttjas för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska du polisanmäla stöld/förlust av ditt tillstånd. Kopia på polisanmälan skickas till kommunens trafikverksamhet som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller till den myndighet som utfärdat det. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan medföra indragning av tillståndet.

Behöver jag som har parkerings­tillstånd för rörelse­hindrad betala trängselskatt?

Från och med den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan i vissa fall ha rätt till befrielse från trängselskatt.

Ansökan görs på blankett på Skatteverkets webbplats, där det även finns mer information om gällande regler. Vid förnyelse av parkeringstillstånd krävs ny ansökan till Skatteverket.

För allmän information om trängselskatt, kontakta Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

För frågor gällande befrielse från trängselskatt, kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19