Till innehållet

Sjuklöneersättning

Om din personliga assistent blir sjuk är det du som bestämmer om kommunen eller din assistansamordnare tillsätter en vikarie. Om du och din assistansamordnare ordnar med vikarie kan du ansöka om ersättning från kommunen för skäliga merkostnader

Om den personliga assistenten blir sjuk är det brukaren som avgör om kommunen ska tillsätta vikarie eller om brukaren och dennes assistansamordnare själva ska ombörja det. Väljer brukaren och assistansamordnaren att själva ordna med vikarie kan de ansöka om ersättning från kommunen för skäliga merkostnader.

Ansökan om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Ansökan kan likställas med fakturan som inkommer till kommunen. Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan det överklagas i förvaltningsdomstolen.

Härryda kommun handlägger begäran om utbetalning av ekonomiskt stöd till skäliga merkostnader för personlig assistans som en ansöka om insats enligt 9 § 2 LSS.

Uppgifter som lämnas i samband med ansökan/fakturan

Uppgifterna är obligatoriska.

  1. Brukarens namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  2. Eventuellt namn och kontaktuppgifter för ombudet. Fullmakt lämnas första gången ansökan görs. Fullmakten gäller så länge avtalet mellan den assistansberättigade och assistansanordnaren gäller eller tills den återkallas.
  3. Uppgift om vem som varit sjuk. Kopia på sjukfrånvaroanmälan. Denna ska vara underskriven av den assistent som varit sjuk samt av brukaren eller företrädare. Sjukfrånvaroanmälan ska visa datum och klockslag som ordinarie assistent varit sjuk. Karensdag ska framgå av sjukfrånvaroanmälan.
  4. Intyga att vikarie har lämnat assistans och tidpunkt för detta. Om inte vikarie har satts in har ingen merkostnad uppstått och ansökan kommer att avslås. Brukaren eller dess företrädare måste således intyga att denne haft en vikarie de timmar som den ordinarie assistenten varit sjuk.
  5. Ange vilket kollektivavtal som gäller, uppgift om storlek på den ordinarie assistentens lön. Detta för att kommunen ska ha möjlighet att kontrollera om ersättningar till den personliga assistenten är korrekta i relation till lagstiftning och kollektivavtal.
  6. Kopia på löneutbetalning för ordinarie personlig assistent och insatta vikarier.
  7. Uppgift på storlek på utbetald semesterersättning och sociala avgifter under sjuklöneperioden.
  8. Tidsredovisning till Försäkringskassan för ordinarie assistent och vikarie. Detta för att kommunen ska ha möjlighet att kontrollera hur mycket pengar som utgått från Försäkringskassan och se om faktiska merkostnader finns jämfört med yrkandet på summan av ansökt ersättning.
  9. Uppgift om till vilket konto ersättningen ska utbetalas.
  10. Underskrift av brukaren eller i förekommande fall av ombudet.

Ansökan/fakturan skickas till:
Härryda kommun
Handläggarenheten
SOC2020
435 80 Mölnlycke

Kostnader som ersätts

I kostnaderna som ersätts av kommunen ingår sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och övriga kostnader reglerade eller föranledda av avtal (ex försäkring, pension). Utbetalning sker till det konto som brukaren har angett.

Kostnader som inte ersätts

Kostnader som inte är ersätts av kommunen är: särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader. Ersättning utgår inte heller för karensdag eftersom den dagen inte räknas som merkostnad.

Härryda kommun följer rekommendationer från SKR (i cirkulär 2006:36). Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-21