Till innehållet

Underrättelse

Detaljplan för Kullbäckstorp 2:268 m.fl. Valborgs kulle, skola i Mölnlycke, Härryda kommun

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2024-03-27 § 25 detaljplan för Kullbäckstorp 2:268 m.fl. Valborgs kulle, skola i Mölnlycke, Härryda kommun. Justeringen av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 3 april 2024.

Antagandehandlingarna finns på kommunens hemsida: harryda.se/kullbackstorp2:268 Länk till annan webbplats.

Beslutet får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

Hos vem ska beslutet överklagas

Kommunfullmäktiges beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tingsrätt. Överklagandet ska dock lämnas eller skickas till:

E-post: plan@harryda.se

Eller via post:
Härryda kommun
Sektorn för Samhällsbyggnad
435 80 Mölnlykce

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till domstolen för prövning.

Överklagandetid

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Beslutet tillkännagavs den 3 april 2024 och den som vill överklaga beslutet ska göra det senast den 26 april 2024.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Planenheten

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-03