Till innehållet

Samråd för ingrepp i naturmiljön

Om du som verksamhetsutövare ska påverka naturmiljön (12:6 samråd) och det inte gäller tillståndsprövning eller anmälningspliktig verksamhet ska du samråda detta med miljö- och bygglovsnämnden som har tagit över ansvaret från Länsstyrelsen i dessa frågor.

Länsstyrelsen och lagstiftning

Länsstyrelsen har beslutat om att överlåta tillsynsansvaret gällande samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (MB) till Härryda kommun. Åtgärder inom områden som berörs av 7 kap. MB vattenverksamhet, 8 kap. MB artskydd, 11 kap. skogsplantering samt 12 kap. 9 § MB nedläggning av jordbruksmark handläggs fortfarande av länsstyrelsen.

Vad ska samrådas?

Verksamheter eller åtgärder som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken ska samrådas.

Det kan krävas ett samråd om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd.

Skyddsvärda träd
Nertagning av träd

Vad är naturmiljö?

Enligt Naturvårdsverket omfattas berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna av begreppet naturmiljö. Med naturmiljö menas all natur, inte endast värdefull eller orörd natur.

Kulturmiljöer som bör innefattas i begreppet naturmiljö, är t.ex. odlingslandskap. Däremot inte bebyggelsemiljöer i tätorter.

Vad är väsentlig ändring?

En väsentlig ändring är oftast ett fysiskt ingrepp på naturmiljön eller ianspråktagande av mark eller vatten. Enligt Naturvårdsverket kan det t ex vara grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation och uppförande av byggnader eller anläggningar. Det kan också vara en ändring som påverkar den biologiska mångfalden, eller utarmar värdefull natur- och kulturmiljö.

Organiserat friluftsliv kan i vissa fall också anses vara en väsentlig ändring om det medför störningar på djurlivet eller slitage på naturen som till exempel orienteringstävlingar eller en mountainbikesbana.

Anmälan om samråd för ingrepp i naturmiljön

Skriftlig anmälan görs till miljö- och bygglovsnämnden. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga. Tänk på att bifoga kartor, ritningar och andra bilagor. Miljö- och hälsoskydd behöver din anmälan i god tid innan verksamheten/åtgärden påbörjas.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Anmälan om schaktmassor

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-15