Till innehållet

Köldmedier, F-gaser

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser.

Vad är en anläggning?

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör enligt 4 § f-gasförordningen.

Läckagekontroll

Kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och med vilken periodicitet finns i EU-förordningen om f-gaser och uttrycks i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Generellt gäller:

 • ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat)
  innehåller <5 ton CO2e
 • minst en gång var 12:e månad om utrustning (aggregat)
  innehåller 5 - <50 ton CO2e
 • minst en gång var 6:e månad om utrustning (aggregat) innehåller 50 - <500 ton CO2e
 • minst en gång var 3:e månad om utrustning (aggregat)
  innehåller ≥500 ton CO2e

Mer information hittar du i Naturvårdsverkets vägledning om läckagekontroll, nya gränsvärden. Länk till annan webbplats.

Rapportera

Rapportera varje år

Du som är operatör ska inkomma med årlig rapport till miljö- och hälsoskydd om det någon gång under ett kalenderår finns 14 ton eller mer koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i en anläggning på fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll.

 • Lagstiftning: (11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1 - 4.3 i EU-förordningen om f-gaser).

Rapporten ska lämnas in senast 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad eller försedd med elektronisk underskrift av dig som är operatör.

Vem är operatör?

Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av 2.8 i EU-förordningen om f-gaser.

Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer. Varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör.

Vad ska rapporteras?

Den svenska f-gasförordningen 15 § anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från artikel 6, EU-förordningen ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda f-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.
  EU 517/2014 artikel 2, definitioner
 14. Återvinning: Insamling och lagring av fluorerade växthusgaser från produkter, inbegriper behållare, och utrustning under underhåll eller service eller innan produkterna, eller utrustningen.
 15. Återanvändning: förnyad användning av en återvunnen fluorerad växthusgas efter en grundläggande reningsprocess.
 16. Regenerering: Beredning av en återvunnen fluorerad växthusgas för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne, med beaktande av dess avsedda användningsområde.
 17. Destruktion: Ett förfarande genom vilket hela eller större delen av en fluorerad växthusgas permanent omvandlas eller uppdelas i ett eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade växthusgaser.
 18. Nedmontering: Slutlig avstängning och slutligt tagande ur drift eller bruk av en produkt eller utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Fullmakt

Om ni som operatör har anlitat annat företag att hantera era årsrapporter och önskar att det företaget ska företräda er, behöver ni skicka med en fullmakt.

Gällande Lagstiftning

GWP-faktor 2500 eller högre

Stationär kylutrustning som innehåller köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (till exempel R404A), får inte installeras med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (till exempel R404A), får inte användas vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Märkning och register

För varje utrustning ska det föras register över läcksökningar, påfyllningar eller avtappningar av köldmedium, vem som genomfört åtgärderna och övriga ingrepp som berör köldmediekretsen.

Varje utrustning ska vara märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Utrustningen ska dessutom vara försedd med noggranna och lättförståerliga drifts- och skötselinstruktioner på svenska.

När ska jag underrätta inför nyinstallation?

Miljö- och hälsoskydd ska underrättas före installation eller konvertering av utrustning (aggregat) som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd som styr kravet på underrättelse.

Undvik miljösanktionsavgift

Vid överträdelser av betämmelserna kan du behöva betala miljösanktionsavgift. Det gäller till exempel om läckagekontroller inte utförts eller gjorts för sent, om årsrapporten lämnas in för sent eller om du inte har underrättat miljö- och hälsoskydd före nyinstallation.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Servicegaranti

Direkt bekräftelse när du skickar in köldmediarapport via e-post

De verksamheter som har någon köldmedia installerad ska varje år lämna en rapport över utförda kontroller till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd. Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år.

Garanti: Om rapporten inkommer via e-post får du en bekräftelse direkt att vi mottagit din rapport. I övriga fall får du en bekräftelse inom en vecka.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-23