Till innehållet

Cistern, lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Det finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spillolja ska förvaras och hanteras för att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten. Här kan du läsa mer om vilka regler som kan gälla för dig.

Bestämmelser

Reglerna gäller vid hantering av mer än totalt 1000 liter av brandfarliga vätskor med en flampunkt under 100 grader, till exempel diesel, bensin, eldningsolja samt spillolja i cisterner med anslutna rör- och slangledningar.

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna redan vid hantering av mer än totalt 150 liter i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare.

Bestämmelserna berör såväl privatpersoner, till exempel villaägare oljeeldning, som företag, till exempel verkstäder, bensinstationer och jordbruk med gårdscisterner.
Bestämmelser finns i Naturvårdsverkets föreskrifter skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10, se länk under "Relaterad information".

Naturvårdsverkets föreskrifter skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10 Länk till annan webbplats.
Bestämmelserna gäller från 1 januari 2022.

Installation - informera miljö- och hälsoskydd i god tid

Om du planerar att installera en cistern för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja som är större 1000 liter, så ska du informera miljö- och hälsoskydd.
Informationen ska vara skriftlig och miljö- och hälsoskydd behöver ha den senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.

Du ska informera om följande:

 • Var cisternen ska installeras: fastighetsbeteckning och adress
 • Vem som är ansvarig - det kan vara ett företag eller en privatperson
 • Vad cisternen ska innehålla
 • Mängd - volym.

Använd blanketten Information/ansökan om cistern Pdf, 461 kB.

Förvaring av brandfarlig vätska och spillolja i lös behållare inom vattenskyddsområde

Du ska informera miljö- och hälsoskydd om du inom ett vattenskyddsområde:

 • under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod
 • planerar att hantera mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor i lösa behållare som till exempel bensindunkar, fat, flaskor eller burkar.

Informationen ska vara skriftlig och miljö- och hälsoskydd behöver ha den senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas.

Fyll i blanketten och skicka till miljö- och hälsoskydd elektroniskt eller via vanlig post.

Använd blanketten Information/ansökan om cistern Pdf, 461 kB.

Observera att det inom ett vattenskyddsområde kan råda specifika eller strängare krav kring hanteringen av farliga kemiska produkter som exempelvis kräver anmälan. Om du är osäker på vilka regler som gäller inom kommunens olika vattenskyddsområden kan du läsa mer om det på sidan om Vattenskyddsområden Länk till annan webbplats..

Miljösanktionsavgift om du inte informerar

Om du inte informerar miljö- och hälsoskydd att du ska installera cistern eller hantera brandfarliga vätskor eller spillolja kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Det är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser och som går till staten.

Skrotning av cistern

Om du tar en cistern ur bruk, så ska du informera miljö- och hälsoskydd om hur cisternen med rör- och slangledningar och eventuella föroreningar omhändertagits.

Informationen ska vara skriftlig och miljö- och hälsoskydd behöver ha den i samband med att cisternen tas ur bruk.

Fyll i blanketten och skicka till miljö- och hälsoskydd elektroniskt eller via vanlig post.

Använd blanketten Skrotningsintyg Pdf, 297 kB.

Krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde

Cisterner i och ovan mark, tillhörande rör- och slangledningar samt lösa behållare som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd är en skyddsanordning som har som funktion att fånga upp eventuellt läckage, överfyllning och spill för att förhindra att det sprids till omgivningen och orsakar skador.

Det sekundära skyddet ska vara:

 • tätt
 • tidsbeständigt
 • fungerande för ändamålet och tillräckligt stort för att hålla ett eventuellt läckage
 • utformat så att det går att göra kontroller av det.

Sekundärt skydd för cisterner samt lösa behållare

Ett sekundärt skydd för cistern och lösa behållare ska rymma hela cisternens eller behållarens volym. Om flera cisterner eller behållare förvaras inom samma sekundära skydd ska det rymma den största cisternens eller behållarens hela volym plus 10 procent av övriga cisterners eller behållares totala volym.

Sekundärt skydd för rör- och slangledningar

Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas väl synlig.

Om du har cisterner och rör- och slangledningar som installerades innan den 1 januari 2022 ska du senast den 1 januari 2028 ha installerat sekundärt skydd enligt kraven i föreskrifterna.

Undantag för krav på sekundärt skydd

Det finns undantag från kravet på sekundärt skydd. Det gäller för cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus, om de är under regelbunden uppsikt. Undantaget gäller om inte miljö- och hälsoskydd beslutar annat.

Krav på skyltning av cistern inom vattenskyddsområde

Vid installation av en cistern för brandfarlig vätska och spillolja behöver du vid påfyllningsanslutningen för cisternen sätta upp en skylt väl synligt med texten "VATTENSKYDDSOMRÅDE".

Skylten ska vara hållbar och tålig så att den inte förstörs över tid och innehålla information om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Cisternens volym
 • Högsta fyllningsflöde
 • Cisternens innehåll.

Krav på kontroll av cistern,

rör- och slangledningar

 • Alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska kontrolleras av ett ackrediterat företag enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3).
 • Det gäller både installationskontroll, återkommande kontroll samt revisionskontroll.
 • Olika typer av cisterner har olika kontrollintervall.

Lista på ackrediterade kontrollföretag för cisterner finns på Swedacs webbplats:
Swedac ackrediteringsregister | Swedac Länk till annan webbplats.

Mer information om vilka kontroller som ska utföras och kontrollintervall finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.
Cisterner och rörledningar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Utförda kontroller ska vara sammanställda i en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig för miljö- och hälsoskydd vid eventuell tillsyn.

Krav på kontroll av sekundärt skydd inom vattenskyddsområde

För cisterner, lösa behållare, rörledningar och slangledningar som finns inom vattenskyddsområde gäller även krav på installationskontroll, återkommande kontroll samt revisionskontroll av det sekundära skyddet.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och kontrollrapporten ska finnas tillgänglig för miljöförvaltningen vid tillsyn.

Lista på ackrediterade kontrollföretag för cisterner finns på Swedacs webbplats:
Swedac ackrediteringsregister | Swedac Länk till annan webbplats.

Läckage och misstanke om förorening

Kontakta miljö- och hälsoskydd om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat. Är det ett akut läckage eller ett läckage inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112.

Om det finns misstanke om spill som orsakat förorening av mark eller vatten så ska det också anmälas till miljö- och hälsoskydd. Mer information hittar du på sidan:
Förorenad mark Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd som kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta bygglov och räddningstjänsten för mer information.
Bygglov Länk till annan webbplats. , Räddningstjänsten Länk till annan webbplats.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-11