Till innehållet

Planbesked om detaljplan

Om du vill göra åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan ska du ansöka om planbesked. Då tar kommunen ställning till dina önskade åtgärder. Du får ett besked inom fyra månader från det att du lämnar in ett komplett underlag.

Ansöka om planbesked

Din begäran om planbesked ska vara skriftligt. Härryda kommun tillhandahåller en blankett för ansökan om planbesked. På blanketten beskriver du ditt förslag på åtgärd eller förändring av den gällande detaljplanen. Du ska även bifoga en karta som visar fastigheten eller området som ditt förslag gäller för.
Begäran om planbesked Pdf, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett)

Om du behöver en karta som visar det berörda området kan du beställa den hos Kart- och mätenheten på Härryda kommun.
Beställa karta för att bygga nytt

Om du är osäker på vilka handlingar som du ska lämna in - ta gärna kontakt med planenheten innan du skickar in handlingarna.

Svar inom fyra månader

När kommunen fått in en begäran om planbesked som uppfyller kraven ska kommunen ge dig ett planbesked inom fyra månader, såvida inte du och kommunen kommer överens om någonting annat.

Handläggning

Kommunens planenhet bedömer din ansökan om planbesked. I vissa fall behandlas den av kommunstyrelsen. Handläggningen sker utifrån PBL 2 kap om lämplighetsprövning. Som stöd för planansökan och handläggning har vi tagit fram stöd om gestaltning och utformning.
Gestaltad livsmiljö (OBS pdf 18 MB) Pdf, 18.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett positivt planbesked är ingen garanti för att ditt förslag till ny eller ändrad detaljplan slutligen kommer att godkännas. Det betyder att kommunen fortsätta utreda din ansökan i ett planarbete.
När kommunen inleder ett planarbete får du också veta när kommunen bedömer att den kan återkomma med ett besked till dig.

Ett negativt planbesked betyder att kommunen säger nej till fortsatt handläggning av din ansökan. Du får alltid veta varför kommunen säger nej till din ansökan om planbesked. Planbeskedet är inte bindande och går inte att överklaga.
Kontakta gärna planenheten vid frågor.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Tydligt vem som handlägger ansökan om planbesked

Vid åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan ska det ske en ansökan om planbesked. Då tar kommunen ställning till önskade åtgärder. Efter att en komplett ansökan om planbesked inkommit ska kommunen ge besked inom fyra månader. Detta såvida inte kommunen och den som ansöker kommer överens om någonting annat.

Garanti: Inom två veckor efter att en komplett ansökan om planbesked inkommit, får du veta vem som är handläggare för din ansökan

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. Ansvarig för verksamheten kommer att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga planbesked enligt Plan- och bygglovtaxa 2024.
Fakturan skickas separat till dig.

Avgift för planbesked

Avgift för planbesked beräknas enligt följande:
Planbesked 600 x mPBB ( 34 380 :-) eller timdebitering. (se sidan 8, plan- och bygglovtaxa)

Övriga utredningar

Utöver avgiften för planbesked betalar alltid sökande för de utredningar som kan komma att behövas vid prövningen av planbesked.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknande handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1 213 kronor per timme.
Avgifter och taxa för plan och bygglov.

Dina personuppgifter

Så länge Härryda kommun handlägger din ansökan om planbesked registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Dina personuppgifter sparar vi för att följa upp din ansökan och för eventuella förnyade kontakter.

Du har rätt att få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig och att ändra felaktiga uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19