Till innehållet

Grundvatten

Grundvatten finns i jordlaget och berg och har stor betydelse för både människa och natur. Kvaliteten på grundvattnet påverkar även ytvatten och våtmarker. Mängden grundvattnet är beroende av nederbörd och markens infiltrationsförmåga, vilket gör att tillgången varierar såväl under året som från år till år.

Miljömål

Det nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet" definieras enligt riksdagen så här:
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

En viktig del av miljömålet är att skydda grundvattnet som en dricksvattenresurs. Men grundvattnet tjänar inte bara som dricksvatten för oss människor, det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet.

Risker

Många mänskliga aktiviteter hotar grundvattnets kvalitet och mängd. Föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet.

Vattentäkter

Av Härryda kommuns kommunala vattentäkter är täkterna i Rävlanda och Hällingsjö grundvattentäkter. Dessa ligger inom vattenskyddsområden som har föreskrifter med regler för att förhindra föroreningar och för att säkerställa en långsiktigt god vattenkvalitet.

Kommunens vattenskyddsområden

Kvalitet och provtagning

Vi arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund.

Kvalitet och kontroll, Härryda Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Härryda Vatten- och Avfall AB, Frågor om vatten, avlopp och avfall

Miljö- och hälsoskydd, Tillsyn och dispensansökan

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-29