Till innehållet

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med lägre densitet än vatten.

Bild från VA- guidens hemsida hur en oljeavskiljare ser ut.

VA- guiden, oljeavskiljare

Verksamheter med oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs i verksamheter där det finns risk att olja eller oljeförorenat vatten kan nå avloppet eller dagvattennätet, diken och vattendrag.

Exempel på verksamheter med oljeavskiljare är

  • Bensinstationer, fordonstvättar
  • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar, spolplattor med mera)
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar med mera).

I verkstäder eller fordonshallar kan en tät brunn eller avsmältningsränna ("spillgrop") kan vara ett alternativ för att samla upp vatten som följt blöta fordon eller snö och is som ramlar av och smälter. Spill eller läckage bör samlas upp manuellt med skrapa eller absorberande material istället för att ledas ner med vattnet i en golvbrunn.

Oavsett om lokalen eller ytan är ansluten till spillvatten- eller dagvattennätet bör det finnas en oljeavskiljare om vattnet kan innehålla även små mängder av bl.a. slam, fasta partiklar, fett, olja eller andra petroleumprodukter. Efter oljeavskiljaren går vattnet vidare antingen till ett reningsverk på plats, till kommunalt reningsverk eller leds via dagvattennätet till recipient.
Kommunalt dagvatten

Krav på oljeavskiljaren

Oljeavskiljaren ska

  • uppfylla Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1.
  • vara försedd med larm kopplad till varningslampa och ljudsignal
  • vara utrustad med avstängningsfunktion
  • det ska gå att ta prov på utgående vatten

Avskiljaren ska dimensioneras för minst ett 2-årsregn i 10 minuter enligt beräkningsmodellen i Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare, länk finns längst ner på sidan. Ta hjälp av en sakkunnig konsult för att beräkna oljeavskiljarens storlek.

Anmäla som bygglov

Installation av en oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen och ska anmälas till bygglov.

Tömning, kontroll och besiktning

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja. Det framgår av Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 hur ofta kontroller och besiktning ska göras och vad som ska gås igenom vid momenten.

Tömning ska göras efter behov. Dels får oljeskiktet på ytan inte bli så tjockt att det påverkar den del där reningen ska ske, och dels måste slam som sedimenterar på botten tömmas eftersom även det påverkar flödeshastighet och uppehållstid i oljeavskiljaren.

Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm.

Kontroll och besiktning

  • Kontroll av olje- och slamnivå ska göras minst en gång i halvåret, varav en gång per år av oberoende kontrollant* (1-årskontroll)
  • Besiktning av oljeavskiljarens funktion ska göras vart femte år av oberoende kontrollant* (5-års besiktning)
  • Oberoende kontrollant ska vara en person som genomgått utbildning.

Golvbrunn i privat garage

Golvbrunn i garage bör undvikas. Med en fungerande ventilation i garaget kan vatten, snö och is som följer med bilen avdunsta och ventileras bort. Om man har en golvbrunn i sitt privata garage (<50m2) bör den ha en oljespärr som stänger brunnen automatiskt om olja rinner ut i avloppet.

En tät brunn ("spillgrop") kan vara ett alternativ men ofta är det enklare att samla upp eventuellt spill eller läckage manuellt med skrapa och absorberande material.

Golvbrunn får inte anslutas till dagvattenledning och inte heller till avloppet.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-16