Till innehållet

Häst

Det finns många hästar och hästintresserade i Härryda. För att kunna hålla häst krävs för en godtagbar stallplats, betesmark, hantering av gödsel och mark för spridning av gödsel, förutom en god skötsel naturligtvis.

Hästar i hage i Eskilsby

Hästar kan ha en positiv inverkan på människors välbefinnande och hjälper till att behålla ängs- och hagmarker öppna. Med fler hästar nära bostäder ökar riskerna för olägenheterna i form av flugor, lukt och spridning av hästallergen.

Riktlinjer

Miljö- och bygglovsnämnden har bestämt riktlinjer för bedömning av störningar vid bostäder från hästhållning och vad som gäller för vid tillsyn enligt miljöbalken.

Riktlinjerna omfattar:

 • Mellan befintliga bostäder inom planlagt område och hästhållning (stall, paddock, betesmark) ska avståndet som regel vara minst cirka 50 meter.
 • Mellan befintliga bostäder utanför planlagt område till stall och paddock ska avståndet som regel vara minst cirka 20 -30 meter.
 • Till betesmark med hästar ska avståndet vara cirka 10-20 meter.
 • Mellan ridskolor och större hästgårdar och befintliga bostäder ska avståndet som regel vara minst cirka 100 meter .
 • Vid nyetablering av hästhållning bör avstånden vara betydligt längre.

Djurskydd

Djurskyddsfrågor och kontroll av djurskyddslagen är Länsstyrelsen ansvarig för. Har du frågor eller vill anmäla en dålig djurhållning, kontakta länsstyrelsen 010-224 50 50.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplan

Det krävs tillstånd enligt lokala föreskrifter för att ha:

 • nötkreatur, häst, get, får och svin
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis lamadjur eller struts)
 • orm inom område med detaljplan.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett? Klicka på e-tjänsten Anmäla störning eller olägenhet från djur, och blå ruta "Har inte bank-ID".

Övriga skyddsåtgärder

Prövning av störningar görs alltid i varje enskilt fall. Hästhållare ska alltid vidta skyddsåtgärder för att begränsa störningarna som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett? Klicka på e-tjänsten Anmäla störning eller olägenhet från djur, och blå ruta "Har inte bank-ID".

Nedgrävning av död häst

Du som vill gräva ner en häst behöver kontakta miljö- och hälsoskydd på kommunen.

Du ska också lämna in följande uppgifter:

 1. Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar
  sjukdom).
 2. Hästens namn, id-nummer och ras.
  Platsen där hästen planeras begravas på måste kunna
  beskrivas utförligt.
 3. Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter? Är det en blöt eller en torr mark, översvämmas marken vid mycket nederbörd? För att nedbrytningen ska ske på rätt sätt krävs det syre och därför måste det vara helt torrt i marken. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.

Några hållpunkter att följa vid val av platsen för nedgrävning:

 1. Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, gruseller morän).
 2. Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter,allra helst bör avståndet var upp till 200 meter.
 3. Nedgrävning får inte ske i vattenskyddsområde.
 4. Det är bra om kroppen kalkas före återfyllnad sker.
 5. Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst enmeter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
 6. Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial (ett så kallat rovdjursskydd).

Platsbesök och tillsyn

Vid en del fall kan miljö- och hälsoskydd vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det att vi ser på det kartmaterial vi har tillgång till på kontoret.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07