Till innehållet

Garanti handläggningstid

Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för allt som normalt ingår i ärenden om lov, förhandbesked eller anmälan. Lagen säger också att om kommunen inte håller tiden för handläggningen har du rätt till minskning av vissa avgifter.

Ekonomisk kompensation

Om det tar längre tid än lagen anger för handläggningen av lov, förhandsbesked eller anmälan, ska vi minska avgiften med en femtedel per påbörjad vecka utöver tillåten handläggningstid. Det är bara vissa av delar av kostnaden som vi ska minska.

Den del av avgiften som blir lägre gäller vårt arbete fram till beslut om lov eller avslag samt arkivering:

  • diarieföring
  • granskning
  • föreläggande om komplettering
  • sakägarutskick/grannehörande
  • beslut om lov - gäller EJ startbesked
  • expediering och kungörelse
  • arkivering

Kostnaderna för startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd minskas inte.

Handläggningstiden startar först när en handläggare bedömer att ärendet är komplett. I ett lovärende gäller att du ska få beslut inom 10 veckor från den dag ärendet är komplett. Vid en anmälan ska du få beslut inom 4 veckor från den dag ärendet är komplett. Det är bygglovsenheten som bedömer om ett ärende är komplett.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Tydlig och kunnig vägledning för dig som ansöker om bygglov

Ärenden om bygglov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt av kommunens bygglovsenhet. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked tas inom tio veckor efter komplett ansökan. Härryda kommun arbetar för att få så korta handläggningstider som möjligt. Oftast är handläggningstiden kortare än tio veckor.

Garanti: Du som ansöker om bygglov eller inkommer med frågor om bygglov ska möta kunnig och engagerad personal samt få tydlig och skriftlig information om bygglovsprocessen och rutinerna kring handläggningen.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23