Till innehållet

Backaskolan drar söderut

I maj åker en grupp pedagoger från Backaskolan till Granada i Spanien för att delta i en spridningskonferens (Multiplier Event) inom det internationella Erasmusprojektet REFLECT. Resan finansieras med medel ur Härryda kommuns ackrediteringsfond.

Bild på ett flygplan på en flygplats.

Bakgrund och syfte

Bakgrunden till resan är att Backaskolan, som en av tio pilotskolor, har deltagit i den svenska delen av REFLECT. Under projektet har vi lyssnat på föreläsningar, tagit del av forskning, prövat övningar och reflekterat tillsammans med eleverna. Vi har också utbytt erfarenheter sinsemellan på skolan och tillsammans med projektgruppen och de andra pilotskolorna.

Syftet med REFLECT har varit att ta fram material som kan användas i vardagen för att stödja arbetet med att utveckla goda relationer och uppmuntra lärande hos elever. Fokus har legat på att utveckla socioemotionella förmågor (SEL) och exekutiva förmågor (EF). Konkret innebär det att man arbetar med strategier som rör självmedvetenhet (att förstå sig själv), självreglering (att styra sig själv), social medvetenhet (att förstå sig själv i relation till andra), relationsfärdigheter (att samspela med andra) samt ansvarsfullt beslutsfattande (problemlösning).

Arbetet på Backaskolan

Arbetet med REFLECT ligger väl i linje med hur vi arbetar på Backaskolan med samarbetslärande och team (arbetslag, lärpar och lärgrupper för eleverna). Inom undervisningen är vår utgångspunkt att utveckla ”21st century skills”, vilket innebär att vi arbetar med digitala verktyg, kooperativt lärande (KL) och tematiskt arbetssätt som grund. Våra ledord är kommunikation, kreativitet, kooperativt lärande och kritiskt tänkande.

Elevers självregleringsförmåga i lärandet påverkas både av deras metakognitiva medvetenhet om sitt sätt att fungera och exekutiva funktioner. Att främja elevernas förmåga att stanna upp och tänka efter är i sin tur gynnsamt för att kunna göra mer medvetna och kloka val, oavsett om det handlar om lärandet eller sociala situationer. Ett av övningsområdena vi har arbetat med handlar om metakognition och arbetsminne, att ”jonglera med tankar”. I övningarna har vi lärt oss mer om hur vår hjärna, speciellt uppmärksamhet och arbetsminne, fungerar och pratat om vilka strategier man kan använda för att hjälpa hjärnan, att bli en bra jonglör helt enkelt. Ett av momenten var att i en bild illustrera hur hjärnan ser ut i olika situationer och jämföra med varandra, se bild nedan.

Två bilder på teckningar av hjärnan.

Introduktion samt elevbild på hur hjärnan ser ut när den är fokuserad respektive när det blir för många tankar att jonglera med.

Våra förväntningar på konferensen är att få ta del av REFLECT-projektets samlade kunskaper, från alla deltagande länder, så att vi kan få mer inspiration i vårt fortsatta arbete med SEL och EF på skolan. Vi hoppas också att vi kan knyta kontakter med andra skolor och länder, som kan leda till ännu mer erfarenhetsbyte och förhoppningsvis deltagande i ett utbyte inom Erasmus+.

Är du sugen på kompetensutveckling utomlands?

Visst är det roligt med internationella samarbeten, men ibland blir det mycket administration. Nu har vi gjort det lättare för alla som är sugna på kompetensutveckling utomlands. Sedan 2021 har Härryda kommun en årlig finansiering för kompetensutveckling från Erasmus+ riktat till personal inom för- och grundskoleorganisationen. Genom ackrediteringen för Erasmus+ mobilitet kan personal besöka andra enheter eller gå kurs inom EU (ej Sverige). Tanken är att kompetensutvecklingen ska vara en integrerad och återkommande del av för- och grundskolans verksamhet.

Varje år ansöker kommunen om finansiering för olika aktiviteter. Under 2022 har alla inom för- och grundskola möjlighet att ta del av de 55 platser vi har för att åka på fortbildning genom att jobbskugga eller gå en kurs. Du får ersättning för resa, boende och uppehälle samt eventuellt hela eller del av en kurskostnad. Eventuell vikariekostnad bekostas inte.

När vi ansökte om ackrediteringen skrev vi en plan där vi beskrev olika utvecklingsområden. Planen är dynamisk och kan förändras under tid för att passa våra utvecklingsbehov.

Fokus under 2022-2023 är att:

Öka kunskaperna om att undervisa om hållbar utveckling och skapa lärarnätverk. Det kan även handla om delområden inom Agenda 2030 som till exempel att öka ungas delaktighet. Öka kunskaperna om att arbeta med digitala hjälpmedel och skapa lärarnätverk.

Inom de här rubrikerna kan er enhet formulera egna mål för er utveckling. Vi hjälper er att hitta passande enheter att besöka och vi har redan kontakt med för- och grundskolor i Frankrike, Spanien, Holland, Rumänien, Serbien och Turkiet.

Det finns många organisationer som har egna ackrediteringar och som vill besöka oss. De har sin egen budget som täcker boende, resa och uppehälle. Genom att ta emot personal från andra verksamheter kan ni få syn på saker i er egen verksamhet och lära av varandra.

Kontakt

Gunnel Persson Sarris, rektor Backaskolan

Karin Lagerström, kontakt Erasmus+

Katrin Forsgren, kontakt Erasmus+

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-20