Till innehållet

Skolskjuts för grundskola och anpassad grundskola

Elever har i vissa fall rätt att få kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen sker och tillbaka. Beslut om skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Längre handläggningstid för beslut om skolskjuts

I samband med terminsstart har Härryda kommun längre handläggningstider än normalt för att ta hand om ansökningar om skolskjuts. Det påverkar också våra svarstider som är längre än vanligt.
Du som ansökt om skolskjuts får beslut och besked om skolskjutsform direkt i vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Om ditt barn fått beslut om taxiresa till skolan är det 15 dagars tid från beslut till att taxiresor kan påbörjas.
 • Om ditt barn har fått beslut om att åka med Lilla Bussen planeras barnet in på en rutt med den bussen. Lilla bussen Länk till annan webbplats.
 • Skolkort delas ut på skolan. Ditt barn får besked av skolan när skolkortet finns att hämta.
Barn på buss. I bakgrunden syns en pappa med ett annat barn

I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i första hand till att åka kollektiv linjetrafik med skolkort. Där linjetrafik saknas kan kommunen ordna skolskjuts med upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Plats på befintligt upphandlad skolbuss ersätter rätt till skolkort.Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 670.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kriterier för rätt till skolskjuts

En elevs rätt till skolskjuts beror bland annat på färdvägens längd och elevens ålder. Med färdväg avses den kortaste gångvägen mellan hemmet och skolan.

 • Elev i förskoleklass och i årskurs 1–3 ska ha minst 2 kilometer till skolan.
 • Elev i årskurs 4–6 ska ha minst 3 kilometer till skolan.
 • Elev i årskurs 7–9 ska ha minst 4 kilometer till skolan.

Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som avståndskraven. Om den närmaste lämpliga skolvägen bedöms som trafikfarlig med hänsyn till elevens ålder eller mognad beviljas skolskjuts. Skolskjuts kan även beviljas om en elev på grund av en funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan. Funktionsnedsättningen kan vara varaktig eller tillfällig. Läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts behöver skickas in vid ansökan. Eleven kan hämtas från en uppsamlingsplats.

Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare kan när som helst under året ansöka om skolskjuts i kommunens e-tjänst för skolskjuts.

Vårdnadshavarportalen för skolskjutsberättigade elever

I vårdnadshavarportalen hittar du information om ditt barns skolskjuts, från ansökan och beslut till skolskjutsform (busskort för kollektivtrafik, skolbuss eller skoltaxi).
Du loggar in i vårdnadshavarportalen med BankID.vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats.

Planering av skolskjuts

Inför varje nytt läsår görs en planering av i vilken form (busskort för kollektivtrafik, skolbuss, skoltaxi) som skolskjuts ska erbjudas respektive elev. Planeringen utgår i första hand från kollektivtrafik och i andra hand upphandlade bussar och taxi.

I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i första hand till att åka kollektiv linjetrafik med skolkort. Där linjetrafik saknas ordnar kommunen skolskjuts med "Lilla bussen" eller skoltaxi vid val av anvisad skola. Utdelning av skolkort sker på barnets skola.

Skolskjuts till och från fritidshem

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshemmet. Elev som vistas på fritidshem i anslutning till skoldagen är inte berättigad till skolskjuts mellan fritidshem och hemmet. En elev kan erbjudas skolskjuts till eller från skolan de dagar då eleven inte har fritidshem, om förutsättningarna för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Transport till modersmålsundervisning

Du behöver inte söka skolskjuts för modersmålsundervisning. Skolskjuts är inte samma sak som elevresor mellan skolor för modersmålsundervisning. Transporten anordnas från höstterminens start av Centrum för flerspråkigt lärande.

Mer information om modersmål

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

Om en elev går på en annan kommunal skola än sin hemskola eller fristående skola i kommunen erbjuds skolskjuts i form av skolkort om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Om det saknas eller om linjetrafik av andra skäl inte kan utnyttjas kan skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas förutsatt att det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. För att bedöma om det uppstår organisatoriska eller ekonomiska svårigheter görs en jämförelse med de förutsättningar som skulle ha gällt till elevens hemskola.

Skolskjuts vid val av skola utanför kommunen

När eleven valt en skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas i de fall det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vårdnadshavare med barn som bor i växelvis boende kan ansöka om skolskjuts. Det finns krav som måste uppfyllas för att en elev med växelvis boende ska beviljas skolskjuts.

 • Eleven ska vara folkbokförd i Härryda kommun
 • Båda elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Härryda kommun
 • Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad om eleven
 • Skolan ligger inom Härryda kommun
 • Kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Skolskjuts för elev folkbokförd i annan kommun

En elev som går i skola i Härryda kommun, men som är folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun. Det är hemkommunen som ansvarar över att tillhandahålla skolskjuts.

Olycksfallsskada eller planerad operation

Alla elever är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Om barn tillfälligt behöver skolskjuts på grund av planerad operation, kan vårdnadshavare ansöka om tillfällig skolskjuts. Barnet ska vara skriven i kommunen och ha ett läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts. Ansökan behöver inkomma minst tre arbetsveckor i förväg för att kunna hanteras i tid, tre veckor innan önskat startdatum. Ansökan görs via kommunens e-tjänst för skolskjuts.

Försäkring för barn och unga

Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Anmälan av tillbud eller olycksfall av resenär vid omsorgs- och växelvårdsresor

Borttappat skolkort

Vid borttappat skolkort ska du som vårdnadshavare göra en anmälan för att få ett ersättningskort. En administrativ avgift om 100 kronor tas ut. Denna avgift betalas av dig som vårdnadshavare. Använd kommunens e-tjänst för att anmäla bortappat skolkort.

Fritidskort/sommarlovskort

Härryda kommun erbjuder inte fritidskort/sommarlovskort.
Här kan du läsa lite mer om hur förvaltningen resonerar kring sommarlovskortet: Kommunstyrelsen 5 april: Härrydaidéer, sommarlovskort på bussen och konstgräs.

Ansökan vid sekretesskydd

Om du eller ditt barn omfattas av sekretesskydd kontakta Härryda kommun på skolskjuts@harryda.se.

Väntetider och resetider

För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa barn få längre väntetider och restider än andra. Var därför beredd på att det kan förekomma väntetider och längre restider.

Uppgradering av skolkort

Elever som idag har ett skolkort för zon B beviljat från kommunen har möjlighet att utöka skolkortet till flera zoner. Detta gäller för elever som har ett växelvis boende i en kranskommun. Skolkortet kan uppgraderas till zon AB eller BC. Vårdnadshavare kan köpa ett uppgraderat skolkort för den mellanskillnad som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade kortet. Kostnaden för skolkortet faktureras månadsvis. För att säga upp uppgradering av skolkort behöver uppsägningen vara kommunen tillhanda senast den 20:e för aktuell uppsägningsmånad.

Kontakta Härryda kommuns skolskjutshandläggare på skolskjuts@harryda.se för att anmäla eller säga upp uppgradering av skolkort.

Synpunkter på skolskjuts

Om du har synpunkter på skolskjutsen tar du kontakt med aktuell leverantör.

Skoltaxi

Lilla Bussen

Vid förseningar och syndpunkter på pågående resor

Kontakt

Vid synpunkter på Lilla Bussen/övriga synpunkter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-15