Till innehållet

Skolplikt och utlandsvistelser

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri utbildning. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9.

Gruppbild på elever med stora leenden

För vilka gäller skolplikten?

Skolplikten på verkar barn som är folkbokförda i Sverige, och gäller i förskoleklass, grundskolan och i grundsärskolan. Barn som vistas utomlands under en längre tid har inte skolplikt.

För de flesta elever upphör skolplikten efter att eleven avslutat årskurs 9. Om en elev uppnår alla grundskolans kunskapskrav i förtid upphör skolplikten men eleven har fortsatt rätt att gå klart den högsta årskursen. Om en elev inte har gått ut den högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört så ska skolplikten förlängas med ett år. Skolplikten fortsätter dock inte efter att eleven har fyllt 18 år.

Vem ansvarar för att skolplikten uppfylls?

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen ansvarar för att skolan som eleven går i och ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Hemkommunen har det övergripande ansvaret att bevaka att alla skolpliktiga elever i kommunen har en skolplacering.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn i Sverige har enligt lag skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om vårdnadshavare vill att sitt barn ska börja i skolan ett år senare måste vårdnadshavaren ansöka om uppskjuten skolplikt. För att ansökan ska beviljas måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten.

Tidigare skolstart

Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Ett barn kan dock tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år om vårdnadshavare har ansökt om det. I detta fall inträder skolplikten inte vid denna tidpunkt, utan först höstterminen barnet fyller 6 år.

Utlandsresor och skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Om barnet flyttar utomlands ska vårdnadshavare anmäla det till Skatteverket och så upphör skolplikten. Om barnet är folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen ska vårdnadshavare ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt.

Ett skolpliktigt barn kan få rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt. Medgivande ska lämnas om

  1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag.
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  3. det finns synnerliga skäl.

  Skolpeng utomlands

  Kommunen har ingen skyldighet att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser. Härryda kommun betalar inte ut skolpeng för att finisiera skolgång i utländska skolor som tar ut elevavgifter.

  Kontakt

  Kontaktcenter

  Utbildning@harryda.se

  Kan vi göra sidan bättre?

  Lämna dina synpunkter  Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
  Senast ändrad: 2022-09-02